top of page

Договор за цесия - продажба на вземане

Актуализирано: 13.08.2021 г.


Договор за цесия

Ι. Характеристика

Цесията представлява сделка между кредитора по едно облигационно отношение и едно трето лице, което е външно за това правоотношение, чрез която се прехвърлят вземания и задължения. С цесията се извършва промяна в даденото правоотношение и по-точно се сменя кредиторът, като длъжникът остава същия и дължи същото само, че на новия кредитор. Цесията се определя като каузален, неформален и консесуален договор. Като тя може да е възмезден или безвъзмезден договор. В някои случаи форма се изисква например: цесията на вземане обезпечено с ипотека, трябва да бъде вписана.

ΙΙ. Страни

Страни по договора за цесия са първоначалният кредитор, който се нарича Цедент и новият кредитор Цесионер. Длъжникът по прехвърляното вземане не е страна по договора за цесия и неговото съгласие не се изисква, защото за него няма значение на кого ще изплати задължението.
Иван Иванов (длъжник) сключва с Банка Х договор за заем за сумата от 10 000 лв. Банката (цедент) продава вземането по договора за заем на Колекторска фирма Х (цесионер) за сумата от 8 000 лв. След извършената цесия Иван вече дължи сумата от 10 000 лв. на Колекторска фирма Х, тоест тя става негов кредитор. Печалбата на колекторската фирма се формира от разликата между цената, за която е придобила вземането, в случая 8 000 лева, и това което евентуално ще събере от длъжника, като се трупат лихви и първоначалната сума /10 000 лв./ нараства.

ΙΙΙ. Действие

За да се сключи цесия вземането, което ще се прехвърля, следва да съществува към момента на сключване на договора, да е прехвърлимо и да е индивидуализирано, като Цедентът отговаря за съществуването на вземането по време на сключването на договора за цесия, (тоест че вземането е валидно, не е погасено и цедентът е неговият носител). Цедентът не отговаря обаче за събирането на вземането и платежоспособността на длъжника, освен ако не е уговорено друго в договора.

Прехвърлимо е всяко вземане освен, за което е уговорено друго; естеството на самото вземане или закона не позволява то да бъде прехвърлено. Не могат да се прехвърлят непрехвърлими права като издръжка, пенсия и т.н.

Прехвърленото вземане преминава върху новия кредитор заедно с привилегиите, обезпеченията и другите му принадлежности включително и изтеклите лихви, освен ако между Цедента и Цесионера е уговорено друго. Цедента е длъжен да предаде на Цесионера и всички документи, които установяват вземането.

Действието на цесията между Цедента и Цесионера е от момента на сключването на договора за прехвърляне на вземане. Цесията има действие спрямо третите лица и длъжника от деня, когато бъде съобщена на длъжника.

Цедентът е задължен да съобщи на длъжника за извършената цесия и личността на новия кредитор, но това съобщение не е елемент от фактическия състав за възникване на цесията мужду страните по договора. Съобщението може да се извърши и от Цесионера, ако Цедентът го е упълномощил за това, като начинът по който следва да се уведоми длъжникът не е уреден от закона.

Целта на задължението на Цедента за уведомяване на длъжника за прехвърленото вземане е длъжникът да бъде защитен при изпълнението на неговото задължение – да изпълни точно като плати на надлежно легитимираното лице, което е носител на вземането.

Очаквайте следваща статия : Договор за факторинг.

Настоящата статия има инфорамативен характер и не представлява правно становище.

Автор: Георги Иванов - адв. сътрудник - стажант


1696 преглеждания0 коментара

Последни публикации

Виж всички

Comments

Couldn’t Load Comments
It looks like there was a technical problem. Try reconnecting or refreshing the page.
bottom of page