top of page

ЗАЩИТА ПО ИЗПЪЛНИТЕЛНИ ДЕЛА

Изпълнителните дела се образуват, въз основа на изпълнителен титул. Най-често това е Изпълнителен лист. За да може кредиторът (впоследствие взискател) да се снабди с такъв следва да премине през съдебен процес. Когато се образува изпълнително дело при частен или държавен съдебен изпълнител се заплащат държавни такси и се посочват способи, чрез които дългът да бъде събран. Може съдебният изпълнител да бъде упълномощен по чл. 18  ЗЧСИ от взискателя, с което има правомощията да определя начина на изпълнението.  С какво може да Ви съдействаме, как да сме Ви полезни и да Ви защитим, в качеството Ви на длъжник?

В зависимост от същността на вещта отношения могат да възникнат както по повод на движими, така и недвижими вещи. Нашата кантора Ви предлага следните услуги:

  • проверяваме редовността на вземането! Може същото да е погасено по давност, част от него да е погасено преди образуване на делото и т.н;

  • проверяваме дали сте надлежно уведомени, съгласно Гражданския процесуален кодекс;

  • следим относно начина на изпълнението, относно съразмерността на вземането и предприеманите действия, какви такси са Ви начислявани в хода на изпълнителното производство и дали могат да бъдат редуцирани;

  • обжалване на адвокатски хонорар на взискател по изпълнително дело;

  • имате насрочен опис на движими вещи? Може да Ви обясним в детайли какви са Вашите права и задължения;

  • При насрочена публична продан срещу Вас, може да Ви обясним какви възможности имате, за да бъде спряна. Имаме връзка и с кредитни посредници, които биха Ви били полезни;

  • Ние сме насреща да проверим, ако имате съмнение в редовността на извършените действия от съдебния изпълнител и постановените от него актове (Предявено разпределение, Постановление за възлагане на недвижим имот, Протокол за обявяване на наддавателни предложения и т.н.)

bottom of page