top of page

КОРПОРАТИВНО ПРАВО И ТЪРГОВСКИ СДЕЛКИ

Корпоративното право регулира правното положение на търговците. Най – общо този отрасъл на правото урежда, както учредяването на търговските дружества, множеството промени, които могат да настъпват в рамките на дейността на дружествата, свързани с функционирането им като правна форма за участие в търговския оборот и с отношението им с останалите участници в оборота, така и с тяхното преобразуване, придобиване и прекратяване. От друга страна търговските сделки са онези сделки, посредством, които търговците извършват своята дейност. Те са средството, с което търговецът разполага, за да постигне целите, които си е поставил като участник в търговския оборот.

 • Съдействие при избор на правна форма на дружество /ООД,ЕООД,КД,СД, КДА,АД/, която е най-подходяща за осъществяване на Вашия бизнес;

 • Подготовка на документи и съдействие при учредяване и вписване на ООД, ЕООД, АД, както и учредяване на клон;

 • Подговотка на документи и съдействие при вписване на промени на дружествения договор/учредителен акт:

 • Провеждане на общо събрания и взимане на решение, относно промяна на обстоятелства;

 • Промяна на управител;

 • Увеличаване/намаляване на капитала;

 • Прехвърляне/придобиване на дялове или акции;

 • Учредяване на прокура;

 • Преобразуване, чрез вливане, сливане, отделяне и разделяне;

 • Прехвърляне/придобиване на търговското предприятие, като съвкупност от права, задължения и фактически отношения;

 • Учредяване на особен залог на търговско предприятие

 • Обявяване на годишен финансов отчет;

 • Прекратяване и ликвидация;

 • Изготвяне на търговски договори и допълнителни споразумения към тях:

Търговска продажба;

Договор за лизинг;

Спедиционен договор;

Комисионен договор;

Договор за превоз;

Запис на заповед;

Процесуално представителство по търговскоправни спорове.

bottom of page