top of page

Заявете своята онлайн консултация, 

следвайки стъпките по-долу

Тази услуга се предлага за хората, които имат правен проблем, но нямат свободно време, за да посещават адвокатска кантора. Ние предлагаме да изложите Вашия казус, към който може да приложите документи, които смятате, че са относими към проблема и да поискате онлайн консултация. Ние разглеждаме поставения от Вас въпрос в рамките на работния ден. Ако имаме нужда от други документи или информация, се свързваме с Вас посредством посочения телефон или e-mail адрес, който сте посочили.
Стъпки:
1. Опишете Вашия казус и приложете относимите, според Вас документи;
2. В рамките на същия работен ден ние ще Ви уведомим дали са необходими други документи или по изчерпателна информация, както и размерът на адвокатския хонорар, който следва да се заплати по банков път на посочената по-долу сметка на дружеството за извършване на услугата.
3. В най- кратък срок получавате становище по Вашия казус. Моля да имате предвид, че държим на качественото обслужване на нашите клиенти, поради което срокът за изготвяне на становище зависи от фактичестката и правна сложност на Вашия казус.

 

Чл. 38.(1) (Доп. - ДВ, бр. 97 от 2012 г.) Адвокатът или адвокатът от Европейския съюз може да оказва безплатно адвокатска помощ и съдействие на:
1. лица, които имат право на издръжка;
2. материално затруднени лица;
3. роднини, близки или на друг юрист.
ПРЕДЛАГАНЕТО НА БЕЗПЛАТНА ПРАВНА ПОМОЩ ИЛИ УГОВАРЯНЕ НА ХОНОРАР, В РАЗМЕР ПО- НИСЪК ОТ МИНИМАЛНИТЕ ПО ЗАКОН ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ, КОИТО СЕ ДЪЛЖАТ ЗА СЪОТВЕТНАТА ПРАВНА УСЛУГА, ПРЕДСТАВЛЯВА НАРУШЕНИЕ НА ЗАКОНИТЕ, КОИТО РЕГУЛИРАТ ПРАКТИКУВАНЕ НА АДВОКАТСКАТА ПРОФЕСИЯ. Адвокат, който извършва подобни нарушения, подлежи на дисциплинарно наказание.

Документът Ви е изпратен успешно

Грешка опитайте отново с файл до 15 мб.

bottom of page