ДАНЪЧНО ПРАВО

Данъчното право се определя като публичен отрасъл. От което следва, че единият субект в данъчните правоотношения е държавата, чрез орган на приходната администрация. Важна характеристика за определяне на данъците е, че вида и размерът на последните се определя единствено и само със закон, като следва да са ясно описани, задълженията, които се вменяват чрез тях и начина, по който следва и може да бъдат изпълнени същите. Този принцип е заложен в Конституцията на Република България. Приоритетно направление в  данъчното право е облагането на стопанските субекти.  Нашите консултации във връзка с данъчното право са:

  • Становище по зададен казус

  • Представителство пред органите на приходната администрация

  • Обжалване на ревизионни актове, оспорване на данъчни актове по административен и съдебен ред. Във връзка с това се извършват проверки на актовете относно: компетентността на органа, издал акта; спазване на установената от закона форма; спазване на административнопроизводствените правила; съответствието на акта с материалноправните разпоредби; съобразеността на акта със целите на закона.

ДАНЪЧНО ПРАВО
ДАНЪЧНО ПРАВО

ДАНЪЧНО ПРАВО

press to zoom
ДАНЪЧНО ПРАВО
ДАНЪЧНО ПРАВО

ДАНЪЧНО ПРАВО

press to zoom
ДАНЪЧНО ПРАВО
ДАНЪЧНО ПРАВО

ДАНЪЧНО ПРАВО

press to zoom
ДАНЪЧНО ПРАВО
ДАНЪЧНО ПРАВО

ДАНЪЧНО ПРАВО

press to zoom
1/8