top of page

ДАНЪЧНО ПРАВО

Данъчното право се определя като публичен отрасъл. От което следва, че единият субект в данъчните правоотношения е държавата, чрез орган на приходната администрация. Важна характеристика за определяне на данъците е, че вида и размерът на последните се определя единствено и само със закон, като следва да са ясно описани, задълженията, които се вменяват чрез тях и начина, по който следва и може да бъдат изпълнени същите. Този принцип е заложен в Конституцията на Република България. Приоритетно направление в  данъчното право е облагането на стопанските субекти.  Нашите консултации във връзка с данъчното право са:

  • Становище по зададен казус

  • Представителство пред органите на приходната администрация

  • Обжалване на ревизионни актове, оспорване на данъчни актове по административен и съдебен ред. Във връзка с това се извършват проверки на актовете относно: компетентността на органа, издал акта; спазване на установената от закона форма; спазване на административнопроизводствените правила; съответствието на акта с материалноправните разпоредби; съобразеността на акта със целите на закона.

bottom of page