top of page

АДМИНИСТРАТИВНО ПРАВО

Администратоивното право регулира обществените отношения, възникващи при осъществяването на изпълнителната власт. Този отрасъл на правото урежда както структурата и дейността на администратовните органи и техните взаимоотношения в отделната администрация и помежду им, така и отношенията на тези органи с гражданите, свързани със създаването на права и задължения и необходимостта от съдействие между тези субекти, с оглед нормалното протичане на изпълнителната дейност.

  • Съдействие и представителство пред административни органи, в това число – издаване на административни актове, разрешения, лицензи за извършване на определена дейност;

  • Консултиране и изготвяне на становища относно дейности с разрешителен и лицензионен режим;

  • Оспорване на незаконосъобразни и нецелесъобразни административни актове по админисгтративен ред;

  • Оспораване на незаконосъобразни административни акторе по съдебен ред;

  • Изготвяне на жалби срещу наказателни постановления;

  • Съдействие по Закона за устройство на територията;

  • Отговорност на дъжават и общините за вреди;

  • Защита при принудителни действия на администрацията;

  • Процесуално представителство по административни дела пред всички съдебни инстанции.

bottom of page