АДМИНИСТРАТИВНО ПРАВО

Администратоивното право регулира обществените отношения, възникващи при осъществяването на изпълнителната власт. Този отрасъл на правото урежда както структурата и дейността на администратовните органи и техните взаимоотношения в отделната администрация и помежду им, така и отношенията на тези органи с гражданите, свързани със създаването на права и задължения и необходимостта от съдействие между тези субекти, с оглед нормалното протичане на изпълнителната дейност.

  • Съдействие и представителство пред административни органи, в това число – издаване на административни актове, разрешения, лицензи за извършване на определена дейност;

  • Консултиране и изготвяне на становища относно дейности с разрешителен и лицензионен режим;

  • Оспорване на незаконосъобразни и нецелесъобразни административни актове по админисгтративен ред;

  • Оспораване на незаконосъобразни административни акторе по съдебен ред;

  • Изготвяне на жалби срещу наказателни постановления;

  • Съдействие по Закона за устройство на територията;

  • Отговорност на дъжават и общините за вреди;

  • Защита при принудителни действия на администрацията;

  • Процесуално представителство по административни дела пред всички съдебни инстанции.

АДМИНИСТРАТИВНО ПРАВО
АДМИНИСТРАТИВНО ПРАВО

АДМИНИСТРАТИВНО ПРАВО

press to zoom
АДМИНИСТРАТИВНО ПРАВО
АДМИНИСТРАТИВНО ПРАВО

АДМИНИСТРАТИВНО ПРАВО

press to zoom
АДМИНИСТРАТИВНО ПРАВО
АДМИНИСТРАТИВНО ПРАВО

АДМИНИСТРАТИВНО ПРАВО

press to zoom
АДМИНИСТРАТИВНО ПРАВО
АДМИНИСТРАТИВНО ПРАВО

АДМИНИСТРАТИВНО ПРАВО

press to zoom
1/7