top of page

РАЗВОД ПО ИСКОВ РЕД

Когато съпрузите не могат да постигнат съгласие по задължителните въпроси / упражняване на родителски права, използване на семейното жилище, издръжка на децата, издръжка между съпрузи, фамилното име/ , тогава не ни остава друго, освен да си поговорим за развод по исков ред.

Много често в практиката ни се случва клиент да ни заяви, че съпругът/ съпругата не им дава развод или че ще им вземе децата, че няма къде да живее и други. За всички тези проблеми законодателят е предвидил разрешение и осигурява закрила на правните субекти и с още по-голяма сила на непълнолетните родени от брака деца.

Разводът по исков ред е състезателна процедура и в него вече има ищец и ответник. Ищец е лицето, което иска да се разведе и предприема нужните за това действия. Ответник е другият съпруг, който или не желае да се развежда или не желае да се развежда при условиоята поставени от ищеца.

КАК СТАРТИРА ПРОЦЕДУРАТА?

Ищецът подава искова молба в съда. Кой съд? Съдът по постоянния адрес на ответника. В тази искова молба се описва фактическата обстановка и се иска от съда да прекрати брака с развод. Към тази молба се прилагат доказателства и се правят доказателствени искания например иска се от съда да допусне свидетели, които да установят определни факти – неразбирателство, изневяра и други.

 

КОЛКО ВРЕМЕ ТРАЕ ДЕЛОТО?

За съжаление няма предвиден срок в закона. От голямо значение е какво точно искаме от съда, как го доказваме, може ли съдът да уведоми/призове/ другият съпруг своевременно, в кое населено място е образувано делото/ в Столицата делата се развиват много по-бавно от тези в провинцията заради натовареността на съда/ и други.

След депозиране на исковата молба съдът образува делото и изпраща препис на другия съпруг, а той разполага с едномесечен срок от получаване на исковата молба, за да даде отговор. След изтичането на този срок очакваме насрочване на съдебното заседание. Колко на брой ще бъдат съдебните заседания зависи от това какви доказателства искат и представят двете страни. Решението, което постановява съдът  подлежи на обжалване пред по-горния съд в 14-дневен срок от връчването му. Ако не бъде обжалвано влиза в сила и разводът вече е факт.

В раздел „За нас“ >> „Видео“, можете са откриете симулативна консултация, касаеща развод по исков ред.

 

РОДИТЕЛСКИ ПРАВА

При дело за развод по исков ред, съдът е длъжен да се произнесе на кого присъжда родителските права и определя режим на лични отношения с другия родител /обикновено всяка втора и четвърта седица от месеца с преспиване и 1 месец през лятната ваканция, който не съвпада с годишния отпуск на другия родител/, но тук отново зависи от възрастта на детето, дали има нужда от специани грижи и други.

Какво е важно да знам когато искам да ми бъдат присъдени родителските права?

Необходимо е да сте осигурили условия на детето, чието наличие се констатира от работник към Агенция за социално подпомагане към Министерството на труда и социалната политика, който представя доклад пред съда след като на място в жилището направи съответната констатация. Какво се разбира под условия? Легло, бюро, достатъчно светлина, баня, да разполагате с постоянни ежемесечни доходи, които да гаранитрат, че ще успеете да се справите с отглеждането на детето и, има ли възможност някой близък/роднина да помага при неотложна нужда и други. Всичко това, както и възрастта, емоционалната обвързаност се взимат предвид от съда при постановяване на решението. Не бива да се пренебрегва и фигурата на другия родител, какви условия може той да предложи, какви са неговите доходи, има ли проблеми с хазарт, алкохол и други. Ако детето е достатъчно голямо, се разпитва от съда.

ИЗДРЪЖКА

Всеки родител дължи издръжка на детето си до навършване на пълнолетие. Размерът на издръжката разбира се е съобразен с нуждите на детето и възможностите на родителя.

При развод или дори само фактическа раздяла, родителят който не се грижи за детето/ежедневно/ дължи заплащане на издръжка. Законодателят се е погрижил да защити интересите на децата, като е предвидил, че задължението за издръжка е безусловно, независимо дали работи/има доходи, тоест тук няма несеквестируемост, както при другите парични задължения. Освен това ако родителят няма никакво имущество и не може да заплаща издръжка, е предвидена възможността последната да се изплаща от съответната община, но в минимален размер.

Какъв размер на издръжка мога да претендирам?

Размерът, който съдът ще присъди зависи от нуждите на детето на първо място, какви са разходите за месеца, което включва училищни такси, дрехи, средства за транспорт, кръжоци, уроци, необходими за нормален жизнен стандарт и други. На следващо място издръжката зависи от възможности на родителя, от който се търси. Какъв е размерът на неговото трудово възнаграждение, има ли други непълнолетни деца, за които се грижи, има ли имущество и други. Минимумът под който съдът няма да падне е  една четвърт от минималната работна заплата за страната, НО

ВАЖНО

Законодателят е предвидил, че едно дете се нуждае поне от ¼ от размера на минималната работна заплата, но и двамата родители дължат общо толкова. Разбира се, че се отчита фактът, че единият родител, който упражнява родителските права осъществява фактическите грижи и за това той дължи не половината от визираната ¼ от минималнта работна заплата, а по-малко. Пример – Вие се грижите за детето и полагате физически усилия за това, другият родител, който не се грижи за детето следва да плаща поне 70 % от тази ¼ от минималната работна заплата.

Възможно е да сте в хипотеза, в която с другия родител сте били само във фактическо съжителство без сключен граждански брак, при това положение е необходимо да заведете дело за присъждане на родителски права, в което да включите и иска за издръжка.

Мога ли да искам увеличаване размера на издръжката?

Ако има изменение на фактическото положение, можете да искате от съда увеличаване на размера на издръжката, като под изменение на фактическото положение се има предвид например да са нарастнали разходите на детето – да посещава допълнително уроци, да се заплаща квартира, болест или въобще обстоятелства, които да увеличават разходите му и това да може да бъде подкрепено с доказателства. Или имуществото на другият родител сериозно да се е увеличило, вече да не се грижи за непълнолетно дете, да получава по-високи доходи от трудова или друга дейност и други, за които обстоятелства отново следва да разполагаме /или да изискаме/ с доказателства.

Издръжка може да поиска и пълнолетно лице ако отговаря на предвидените в закона изисквания, за което имаме специално изготвена статия и можете да откриете в раздел статии.

ПРИВРЕМЕННИ МЕРКИ

В най-честата хипотеза осъществяваме правна помощ на жени, които са притиснати от обстоятелствата, и това ги спира да разрешат възникналите семейни казуси. Често чуваме, че безизходицата се поражда от много фактори, които са например: липса на жилище, което да предостави съпруга, и в което да има условия, за да могат да му бъдат присъдени родителските права на детето, липса на доходи, страх, че ще му вземат детето и други.

При такива обстоятелства винаги съветваме нашите клиенти заедно с иска за развод/родителски права/издръжка да бъде заведен и отделен иск за определяне на привременни мерки.

Какво са привременните мерки?

Привременните мерки касаят: кой ще се грижи за децата докато трае делото за развод/ родителски права/издръжка? На кого ще бъде предоставено използването на семейното жилище докато трае делото? Родителят, който няма да полага фактическите грижи каква издръжка ще заплаща?

Презумпцията на законодателя е, че делото може да трае и една/две години, а през това време трябва да има едно установено от съда положение, което да се спазва. От житейска гледна точка се предоставя възможност на едно лице, което няма средства и собствено жилище, както и приходи да може да продължи да се грижи за детето си и да е спокойно докато трае развода.

Какво е семейно жилище?

Семейното жилище е това жилище, в което семейството е живяло до момента на настъпване на фактическата раздяла. Тоест това може да жилище, което е собственост и на двамата съпрузи, да е собственост на другия съпруг, а не този, който иска присъждане на привременните мерки, да е жилище на трето лице – роднина, наемодател, няма никакво значение чия собственост е то. Кой е собственик на семейното жилище има значение по отношение на това колко дълго лицето, на което ще бъдат присъдени родителските права, ще може да го използва.

Пример:

Вие сте майка на две деца. Нямате собствено жилище, все още сте в отпуск по майчинство и получавате само него като доход. Съпругът Ви има вина за развода: хазарт, изневяра, домашно насилие и други, вие се страхувате да предприемете действия защото смятате, че не можете да подсигурите условия на деата, респективно няма как да получите родителските права. ТОВА НЕ Е ТАКА. Именно с привременни мерки можете да си подсигурите жилище, в което да отглеждате децата докато трае разводът, фактически да се грижите за тях и съпругът Ви да бъде осъден да заплаща издръжка отново докато трае делото.

bottom of page