top of page

ДОМАШНО НАСИЛИЕ

Нашето дружество осигурява правна защита и съдействие в производството по даване на защита на лица жертви на домашно насилие, защита на лица, обект на съдебно преследване при симулирано насилие.

Домашното насилие е проблем, който има своите разрешения, стига човек да събере смелост и  да предприеме съответните действия. Законодателят предоставя закрила на хората, подложени на домашно насилие.

Какво представлява домашното насилие?

-Ако някога сте били удряни, наранявани физически или заплашвани с нараняване от партньора Ви, когато той е бил ядосан, Вие сте били жертва на домашно насилие. Дори заплахи, които не са свързани с физическо насилие, са знак за проблем.

-Ако партньорът Ви чупи или хвърля предмети, когато е ядосан, той е агресивен към Вас.

-Ако често Ви обиждат или Ви крещят, Вие сте жертва на словесно насилие.

Кой може да осъществява домашно насилие?

 

1. съпруг.

2. бивш съпруг

3. лице,с което се намирате или сте се намирали във фактическо съжителство

4. лицето, от което имате дете

5. възходящ

6. низходящ и други.

С какво можем да Ви помогнем, ако сте претърпели домашно насилие?

1. Ще ви помогнем да констатирате дали актът извършен срещу Вас може да се окачестви като домашно насилие по смисъла на закона.

2. Ще ви информираме дали е изтекъл срокът, в който може да търсите закрила.

3.Ще изготвим необходимата документация и ще Ви представляваме пред съда и други държавни органи/напр. полицията и Агенцията за закрила на детето/ за да защитите правата си.

4. Ще Ви съдействаме за изпълнение на постановените от съда мерки за защита.

Какво да очаквате от процеса?

При успешено проведен процес, може да разчитате на различни последици в зависимост от конкретния случай. Законодателят предвижда конкретни мерки за защита от домашно насилие, които са: да бъде отстранено лицето от съвместно обитаваното жилище, да преустанови ивършването на домашното насилие, да не приближава Вас, детето Ви, работата Ви, местата за социален контакт и отдих за определно време на определено разстояние и други.

Механизмът за защита от домашно насилие е именно този, подаване на иск в съда. За съжаление често при нас идват разочаровани от полицията клиенти, които при извършен срещу тях акт на насилие са потърсили помощ, а полицията не е предприела действия, които да доведат до преустановяване на тези действия.

bottom of page