top of page

ВЕЩНО ПРАВО

Вещното право е клон на гражданското право, чиито предмет са вещите/ движими и недвижими/. Доктрината  окачествява вещното право като „абсолютно право“,  което само по себе си означава, че всяко трето лице е длъжно да се въздържа от посегателства спрямо чуждата вещ. Вещното право регулира отношения между правните субекти /граждани, физически и юридически лица/ възникнали по повод на вещи.

В зависимост от същността на вещта отношения могат да възникнат както по повод на движими, така и недвижими вещи. Нашата кантора Ви предлага следните услуги:

В зависимост от същността на вещта отношения могат да възникнат както по повод на движими, така и недвижими вещи. Нашата кантора Ви предлага следните услуги:

  • консултации и изготвяне на проекти на документи във връзка с обследване правния сатут на недвижими имоти и правото на собственост върху тях;

  • извършване на всякакви справки в Агенция по вписванията-Имотен регистър, Агенцията по геодезия, картография и кадастър, общинска администрация и др.;

  • придобиване и разпореждане с правото на собственост въху недвижими имоти, учредяване, изменение и прекратяване на ограничени вещни права върху недвижими имоти, както и във връзка с всякакви дурги видове сделки, имащи за предмет недвижими имоти, включително и предварителни договори;

  • придобиване на недвижими имоти, изготвяне на предварителни и окончателни договори за покупко-продажба и всякакви други договори за прехвърляне на собственост (договор за замяна, договор за дарение, договор за гледане и издръжка и други);

  • оказване на съдействие при иницииране на процес по придобиване, продажба и инвестиции на недвижими имоти в България. Осигуряваме правно съдействие при структурирането на заеми, ипотеки обезпечения и цялостна защите на интересите в процеса на преговорите с финансиращата институция.

  • тъй като сме запознати със строителния процес и съответните административни процедури, ние предоставяме  правно съдействие на строителни компании и участници в строителни проекти от придобиването на земята, учредяването на съответните вещни права, получаването на строителното разрашение, извършването на оценка на  въздействието на околната среда, преминаването през различните актове по строителството и получаване на разрешение за ползване на проекта.

  • Процесуално представителство по съдебни дела, касаещи разваляне на договори, прехвърляне на собственост на имоти, за наем , аренда и други

bottom of page