top of page

ВЕЩНО ПРАВО

Вещното право е клон на гражданското право, чиито предмет са вещите/ движими и недвижими/. Доктрината  окачествява вещното право като „абсолютно право“,  което само по себе си означава, че всяко трето лице е длъжно да се въздържа от посегателства спрямо чуждата вещ. Вещното право регулира отношения между правните субекти /граждани, физически и юридически лица/ възникнали по повод на вещи.

В зависимост от същността на вещта отношения могат да възникнат както по повод на движими, така и недвижими вещи. Нашата кантора Ви предлага следните услуги:

В зависимост от същността на вещта отношения могат да възникнат както по повод на движими, така и недвижими вещи. Нашата кантора Ви предлага следните услуги:

  • консултации и изготвяне на проекти на документи във връзка с обследване правния сатут на недвижими имоти и правото на собственост върху тях;

  • извършване на всякакви справки в Агенция по вписванията-Имотен регистър, Агенцията по геодезия, картография и кадастър, общинска администрация и др.;

  • придобиване и разпореждане с правото на собственост въху недвижими имоти, учредяване, изменение и прекратяване на ограничени вещни права върху недвижими имоти, както и във връзка с всякакви дурги видове сделки, имащи за предмет недвижими имоти, включително и предварителни договори;

  • придобиване на недвижими имоти, изготвяне на предварителни и окончателни договори за покупко-продажба и всякакви други договори за прехвърляне на собственост (договор за замяна, договор за дарение, договор за гледане и издръжка и други);

  • оказване на съдействие при иницииране на процес по придобиване, продажба и инвестиции на недвижими имоти в България. Осигуряваме правно съдействие при структурирането на заеми, ипотеки обезпечения и цялостна защите на интересите в процеса на преговорите с финансиращата институция.

  • тъй като сме запознати със строителния процес и съответните административни процедури, ние предоставяме  правно съдействие на строителни компании и участници в строителни проекти от придобиването на земята, учредяването на съответните вещни права, получаването на строителното разрашение, извършването на оценка на  въздействието на околната среда, преминаването през различните актове по строителството и получаване на разрешение за ползване на проекта.

  • Процесуално представителство по съдебни дела, касаещи разваляне на договори, прехвърляне на собственост на имоти, за наем , аренда и други

ВЕЩНО ПРАВО
ВЕЩНО ПРАВО

ВЕЩНО ПРАВО

press to zoom
ВЕЩНО ПРАВО
ВЕЩНО ПРАВО

ВЕЩНО ПРАВО

press to zoom
ВЕЩНО ПРАВО
ВЕЩНО ПРАВО

ВЕЩНО ПРАВО

press to zoom
ВЕЩНО ПРАВО
ВЕЩНО ПРАВО

ВЕЩНО ПРАВО

press to zoom
1/4
bottom of page