top of page

ЗАЩИТА ПО ИЗПЪЛНИТЕЛНИ ДЕЛА

Кантората осъществява процесуално представителство на своите клиенти пред всички съсебни инстанции на Република България: районен, окръжен(съответно апелативен) и върховен. Дружеството се старае да осигурява качествена и надеждна правна защита на правата и законните интереси на своите клиенти по граждански и търговски дела, включително по дела, свързани с несъстоятелност, във всяка фаза на съответното производство. от същността на вещта отношения могат да възникнат както по повод на движими, така и недвижими вещи. Нашата кантора Ви предлага следните услуги:

  • процесуално представителство по спорни или безспорни производства пред съд;

  • арбитраж;

  • частен/държавен съдебен изпълнител;

  • нотариус;

  • административен орган;

bottom of page