top of page

ТРУДОВО ПРАВО

Трудовото право урежда онези обществени отношения в основата, на които лежи човешкият труд. Този отрасъл представлява съвкупност от правила, които регулират възникване на правоотношенията работник/служител – лицето, което предоставя своя труд и работодателя, който използва предоставената работна сила, като осигурява средствата за това и съответно дължи възнаграждение за труда, от който се ползва. Освен възникване на трудовото правоотношение, чрез сключване на съответен трудов договор и съдържанието му, трудовото право регулира развитието на това правоотношение, както и неговото прекратявяне, като създава гаранции за защита, както на предоставящия своята работна сила работник/служител, така и на работодателя, който използва този труд и в замяна предоставя възнаграждение за това. Оказваме съдействие при:

  • Консултации на работодатели във връзка с реализирането на дисциплинарна имуществена отговорност на работници/служители, полагане на извънреден труд, установяване на удължено/намарено работно време;

  • консултации на работници/служители във връзка с трудови спорове и искове срещу незаконно уволнение, възстановяване на работа, заплащане на дължими обезщетения, ползване на отпуск, неплатени възнаграждания и др.;

  • изготвяне на трудови договори, проектодоговори и длъжностни характеристики;

  • сключване, изменение и прекратяване на трудовия договор;

  • изготвяне на документи във връзка с трудовото законодателство-документи по налагане на дисциплинарни наказания, уволнения, изплащане на обезщетения, правилници за вътрешен трудов ред и др;

  • обезщетения по Кодекса на труда, включително:

обезщетение при незаконно уволнение.

обезщетение при трудова злополука и професионално заболяване.

дисциплинарна отговорност на държавните служители;

съдействие при воденето на праговори между работодатели и работгници/служителиш и техни представители за извънсъдебно решаване на трудови спорове.

  • Процесуално представителство по трудови спорове.

bottom of page