top of page

ТРУДОВО ПРАВО

Трудовото право урежда онези обществени отношения в основата, на които лежи човешкият труд. Този отрасъл представлява съвкупност от правила, които регулират възникване на правоотношенията работник/служител – лицето, което предоставя своя труд и работодателя, който използва предоставената работна сила, като осигурява средствата за това и съответно дължи възнаграждение за труда, от който се ползва. Освен възникване на трудовото правоотношение, чрез сключване на съответен трудов договор и съдържанието му, трудовото право регулира развитието на това правоотношение, както и неговото прекратявяне, като създава гаранции за защита, както на предоставящия своята работна сила работник/служител, така и на работодателя, който използва този труд и в замяна предоставя възнаграждение за това. Оказваме съдействие при:

  • Консултации на работодатели във връзка с реализирането на дисциплинарна имуществена отговорност на работници/служители, полагане на извънреден труд, установяване на удължено/намарено работно време;

  • консултации на работници/служители във връзка с трудови спорове и искове срещу незаконно уволнение, възстановяване на работа, заплащане на дължими обезщетения, ползване на отпуск, неплатени възнаграждания и др.;

  • изготвяне на трудови договори, проектодоговори и длъжностни характеристики;

  • сключване, изменение и прекратяване на трудовия договор;

  • изготвяне на документи във връзка с трудовото законодателство-документи по налагане на дисциплинарни наказания, уволнения, изплащане на обезщетения, правилници за вътрешен трудов ред и др;

  • обезщетения по Кодекса на труда, включително:

обезщетение при незаконно уволнение.

обезщетение при трудова злополука и професионално заболяване.

дисциплинарна отговорност на държавните служители;

съдействие при воденето на праговори между работодатели и работгници/служителиш и техни представители за извънсъдебно решаване на трудови спорове.

  • Процесуално представителство по трудови спорове.

ТРУДОВО ПРАВО
ТРУДОВО ПРАВО

ТРУДОВО ПРАВО

press to zoom
ТРУДОВО ПРАВО
ТРУДОВО ПРАВО

ТРУДОВО ПРАВО

press to zoom
ТРУДОВО ПРАВО
ТРУДОВО ПРАВО

ТРУДОВО ПРАВО

press to zoom
ТРУДОВО ПРАВО
ТРУДОВО ПРАВО

ТРУДОВО ПРАВО

press to zoom
1/5
bottom of page