top of page

СФЕРИ НА ПРОФЕСИОНАЛЕН

ОПИТ И УСЛУГИ

Signing a Contract

ДОГОВОРНО

ПРАВО

Договорното право, наричано още Облигационно право, регулира доброволното създаване на права и задължения между граждани и/или юридически лица.

business-3167295_960_720.jpg

КОРПОРАТИВНО ПРАВО И ТЪРГОВСКИ СДЕЛКИ

Корпоративното право регулира правното положение на търговците. Най — общо този отрасъл на правото урежда, както учредяването на търговските дружества, множеството промени, които могат да настъпват в рамките на дейността на дружествата

real-estate-3337032_960_720.jpg

ВЕЩНО

ПРАВО

Вещното право е клон на гражданското право, чиито предмет са вещите/ движими и недвижими/. Доктрината окачествява вещното право като "абсолютно право", което само по себе си означава, че всяко трето лице е длъжно да се въздържа от посегателства спрямо чуждата вещ.

bg-parallax3-1024x960.jpg

ТРУДОВО

ПРАВО

Трудовото право урежда онези обществени отношения в основата, на които лежи човешкият труд. Този отрасъл представлява съвкупност от правила, които регулират възникване на правоотношенията работник/служител

Euro

ДАНЪЧНО

ПРАВО

Данъчното право се определя като публичен отрасъл. От което следва, че единият субект в данъчните правоотношения е държавата, чрез орган на приходната администрация.

blog5.jpg

СЕМЕЙНО И НАСЛЕДСТВЕНО ПРАВО

Въпросите, касаещи семейното и наследственото право са изключително деликатни. Адвокат Румен Бонински предлага на своите клиенти широк спектър от услуги в посочените отрасли на правото като гарантира дискретност.

bg-parallax1-1-1024x1024.jpg

АДМИНИСТРАТИВНО ПРАВО

Администратоивното право регулира обществените отношения, възникващи при осъществяването на изпълнителната власт.

mortgage-3580537_960_720.jpg

ЗАЩИТА ПО ИЗПЪЛНИТЕЛНИ ДЕЛА

Изпълнителните дела се образуват, въз основа на изпълнителен титул. Най-често това е Изпълнителен лист. За да може кредиторът (впоследствие взискател) да се снабди с такъв следва да премине през съдебен процес.

Judge and Gavel

ПРОЦЕСУАЛНО

ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Кантората осъществява процесуално представителство на своите клиенти пред всички съсебни инстанции на Република България: районен, окръжен(съответно апелативен) и върховен.

bottom of page