СФЕРИ НА ПРОФЕСИОНАЛЕН

ОПИТ И УСЛУГИ

ДОГОВОРНО

ПРАВО

Договорното право, наричано още Облигационно право, регулира доброволното създаване на права и задължения между граждани и/или юридически лица.

ВЕЩНО

ПРАВО

Вещното право е клон на гражданското право, чиито предмет са вещите/ движими и недвижими/. Доктрината окачествява вещното право като "абсолютно право", което само по себе си означава, че всяко трето лице е длъжно да се въздържа от посегателства спрямо чуждата вещ.

ТРУДОВО

ПРАВО

Трудовото право урежда онези обществени отношения в основата, на които лежи човешкият труд. Този отрасъл представлява съвкупност от правила, които регулират възникване на правоотношенията работник/служител

ДАНЪЧНО

ПРАВО

Данъчното право се определя като публичен отрасъл. От което следва, че единият субект в данъчните правоотношения е държавата, чрез орган на приходната администрация.

КОРПОРАТИВНО ПРАВО И ТЪРГОВСКИ СДЕЛКИ

Корпоративното право регулира правното положение на търговците. Най — общо този отрасъл на правото урежда, както учредяването на търговските дружества, множеството промени, които могат да настъпват в рамките на дейността на дружествата

СЕМЕЙНО И НАСЛЕДСТВЕНО ПРАВО

Въпросите, касаещи семейното и наследственото право са изключително деликатни. Адвокат Румен Бонински предлага на своите клиенти широк спектър от услуги в посочените отрасли на правото като гарантира дискретност.

АДМИНИСТРАТИВНО ПРАВО

Администратоивното право регулира обществените отношения, възникващи при осъществяването на изпълнителната власт.

ЗАЩИТА ПО ИЗПЪЛНИТЕЛНИ ДЕЛА

Изпълнителните дела се образуват, въз основа на изпълнителен титул. Най-често това е Изпълнителен лист. За да може кредиторът (впоследствие взискател) да се снабди с такъв следва да премине през съдебен процес.

ПРОЦЕСУАЛНО

ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

Кантората осъществява процесуално представителство на своите клиенти пред всички съсебни инстанции на Република България: районен, окръжен(съответно апелативен) и върховен.

Всички права са запазени. Адвокатско дружество Бонински, Бонинска и Апостолов.

© 2020 Proudly created by 1MiL.xyz