top of page

Политика за поверителност и

за защита на личините данни

При използване нa уебсайт www.law-bba.bg Вашите лични данни се обработват от Адвокатско дружество "Бонински, Бонинска и Апостолов" с БУЛСТАТ 177438247, адрес: гр. София, ул. "Дамян Груев" №12, ет. 2. 

Адвокатско дружество "Бонински, Бонинска и Апостолов"  е администратор на лични данни по смисъла на Общия регламент относно защита на данните (Регламент (ЕС) 2016/679) на Европейския парламент и на Съвета.

Можете да се свържете с Администратора на email: office@law-bba.bg

Лице отговорно за защита на личните данни: адв. Апостол Апостолов, email: apostolov@law-bba.com.

Ли

Настоящата ПОЛИТИКА съдържа информация относно събирането, обработването и съхраняването на лични данни от Адвокатско дружество "Бонински, Бонинска и Апостолов" , както и за правата на лицата във връзка със защитата на техните лични данни.

Искаме да Ви запознаем със следните понятия:

Дефиниции:

 1. „Администратор“ на лични данние физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, която сама или съвместно с други определя целите и средствата за обработването на лични данни; когато целите и средствата за това обработване се определят от правото на ЕС или правото на държава членка, администраторът или специалните критерии за неговото определяне могат да бъдат установени в правото на ЕС или в правото на държава членка.

 2. „Обработващ лични данни“ означава физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, която обработва лични данни от името на администратора .

 3. „Обработване на лични данни“ е всяка операция или съвкупност от операции, извършвана с лични данни или набор от лични данни чрез автоматични или други средства като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или друг начин, по който данните стават достъпни, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване.

 4. „Лични данни“означава всяка информация, свързана с идентифицирано или идентифицируемо живо физическо лице.Отделни данни, които когато се съберат заедно могат да доведат до идентифициране на конкретно лице, също представляват лични данни. Примери за лични данни: собствено име и фамилия, домашен адрес, номер на картата за самоличност, ЕГН и т.н.

 

Адвокатско дружество "Бонински, Бонинска и Апостолов" осъществява дейността си в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защита на  на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните), както и с всички съотносими нормативни актове на национално и наднационално ниво в областта на защитата на личините данни. Адвокатско дружество "Бонински, Бонинска и Апостолов" има следните принципи, които спазва при обработване Вашите лични данни:

 

 • законосъобразност, добросъвестност и прозрачност;

 • ограничение на целите на обработването (събиране на лични данни за конкретни, изрично указани и легитимни цели);

 • коригиране (ако данните са неточни);

 • целесъобразност, съобразно целите на обработка на лични данни;

 • ограничаване на съхранението с оглед постигане на целите („свеждане на данните до минимум“);

 • точност и актуалност на обработените данни;

 • гарантиране на сигурност на подходяшо ниво, относно защитата на личните данни;

 • съхраняване на данните за период не по-дълъг от необходимото за целите, за които се обработват личните данни.

 

Уведомяваме Ви, че Вие може да разглеждате нашата интернет страница без да въвеждате каквито и да било лични данни. В случаите, когато искате да отправите запитване до нас е необходимо да получим вашите лични данни (име, електроенен адрес и телефонен номер), за да можем да отговорим на Вашето запитване и да Ви предоставим поисканата информация. В този случай е необходимо да получим Вашето съгласие за обработване на личните Ви данни. Адвокатско дружество "Бонински, Бонинска и Апостолов"  събира, оброботва и съхранява лични данни във връзка със сключването и изпълнението на сделките със своите клиенти.

 Администраторът обработва Вашите лични данни само при наличие на следните обстоятелства:

 

 • със Вашето съгласие;

 • когато е налице договорно задължение;

 • за да се изпълни правно задължение (съгласно законодателството на ЕС или националното законодателство);

 • когато обработването е необходимо за изпълнение на задача, изпълнявана от обществен интерес (съгласно законодателството на ЕС или националното законодателство);

 • за да се защитят жизненоважни интереси на даденото физическото лице;

 • за законни интереси на Адвокатско дружество "Бонински, Бонинска и Апостолов" , но само след като е извършена проверка, че основните права и свободи на лицето, чието данни са обработени, не са сериозно засегнати.

 • в хода на обичайната професионална дейност на Администратора 

Адвокатско дружество "Бонински, Бонинска и Апостолов" събира, обработва и съхранявава лични данни, които Вие ни преодставяте за следните цели:

 • индивидуализация на страна по договора и лицата, за контакт във връзка с изпълнението му;

 • управление и изпълнение на Вашите заявки за продукти и услуги;

 • уведомление за всичко, свързано с продуктите и услугите, които използвате при нас

 • счетоводни цели

 • Изпълнение на предвидени в закона задължения за запазване или предоставяне на информация с оглед данъчноправните ни задължения на дружеството към държавата (например на основание Закона за счетоводството и др. данъчни закони – ЗДДС, ЗДДФЛ, ЗКПО, ДОПК и др.)

 • Администриране на отношенията на Дружеството с трети лица, с оглед осъществяване на дейността на дружеството и предоставяне на правни услуги.

 • Изпълнение на правата и задълженията на Дружеството в качеството му на работодател, в това число изплащане на трудовите възнаграждения и изпълнение на свързаните с това задължения на работодателя за удържане и плащане на здравни и социални осигуровки на служителите, на данъци, както и на други права и задължения на Дружеството, свързани с управление на човешките ресурси

 • В изпълнение на служебните си задължения – по разпореждане на закона - да бъдат предоставени на държавни институции/НАП, органи на съдебната власт, полиция и др./.

 

Адвокатско дружество "Бонински, Бонинска и Апостолов" събира, обработва и съхранява следните видове лични данни:

 

 • имена, ЕГН, адрес, електронен адрес (имейл), телефонен номер – за клиентите-физически лица, или на физическите лица, които управляват и представляват клиентите-юридически лица. Тези данни са необходими за сключването и изпълнението на договорите с клиентите на Адвокатско дружество "Бонински, Бонинска и Апостолов" , както и за осъществяване на връзка с клиента и изпращане на информация към него, включително при изрично дадено съгласие – и за изпращане на промоционални и рекламни съобщения.

 • информация относно използването от Ваша страна на нашата интернет страница – IP адрес, операционна система, браузър, заявки за търсения и разглеждано съдържание. Тази информация се събира с цел подобряване и персонализиране на търсенията на потребителите.

 

Адвокатско дружество "Бонински, Бонинска и Апостолов"  събира, съхранява, обработва специални категории данни (т. нар. „чувствителни данни“), които подлежат на специфични условия на обработване, а именно: лични данни, разкриващи расов или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения;  членство в професионална организация;  генетични данни, биометрични данни, обработвани единствено с цел идентификацията Ви като човешко същество;  данни за здравословното състояние; данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация на дадено лице, както и не извършва автоматизирано вземане на решения с чувствителни данни.

Адвокатско дружество "Бонински, Бонинска и Апостолов" съхранява Вашите лични данни при определяне на подходящия период за съхранение, вземаме под внимание количеството и естеството на личните данни, целите, поради които ги обработваме, както и дали можем да постигнем тези цели с други средства. Администраторът се съобразява и със съответните законови изисквания за съхранение на определени категории данни, за да изпълним задълженията си, произтичащи от нормативен акт или от договор, както и за да защитим законовите си права в случай на предявяване на иск. Адвокатско дружество "Бонински, Бонинска и Апостолов"  няма да съхранява Вашите лични данни за период, по-дълъг от необходимия за постигане на целите, за които ги обработваме. При отпадане на необходимостта от съхранението на личните данни, Адвокатско дружество "Бонински, Бонинска и Апостолов"  ще изтрие или унищожи по сигурен начин и без излишно забавяне Вашите лични данни.

 Съгласно чл. 47 от Закона за адвокатурата дружеството е законово задължено да пази книжата по делата, по които е бил повереник или защитник, в продължение на 5 години от приключването им. 

Администраторът самостоятелно събира и обработва Вашите лични данни, които са предоставени от Вас. Всички лични данни се съхраняват на територията на Република България, като Администраторът  не изършва трансфер на Вашите лични данни към трети държави. Само в случаите, предвидени в нормативен акт, личните данни ще бъдат предоставяни на трети лица.

Вашите права, във връзка с обработване на личните Ви данни:

 

 • Право на инфорамация – Вие имате право да поискате от нас информация от нас дали и до каква степен обработваме и съхраняваме личните данни, с каква цел и на какво основание обработваме и съхраняваме личните данни;

 • Право на достъп до Вашите лични данни (т. нар. „заявка за достъп до данни“). Това Ви позволява да получите копие от притежаваните от Администратора Ваши лични данни и да проверите дали ги обработваме по установения по закон начин;

 • Право на корекция – В случай, че обработваме непълни или сгрешени/грешни данни, Вие имате право, по всяко време, да поискате да ги коригираме или допълним;

 • Право на изтриване („правото да бъдеш забравен“) – Това Ви позволява да поискате от нас да изтрием или премахнем без излишно забавяне всички или част от Вашите лични данни, ако не съществува основание за това да продължим да ги обработваме и съхраняваме;

 • Право на ограничаване на обработването – Можете да поискате ограничаване на обработващите се персонализиращи данни, ако: оспорвате верността на данните, за периода, в който трябва да проверим верността им; обработването на данните е без правно основание, но вместо да ги изтрием, Вие искате тяхното ограничено обработване; повече нямаме нужда от тези данни (за определената цел), но Вие имате нужда от тях за установяването, упражняването или защитата на правни претенции; сте подали възражение за обработването на данните, в очакване на проверка за законните основания на администратора;

 • Право на преносимост на данни – Това Ви позволява да поискате да Ви преодставим личните данни, които сте поверили на нашата грижа в подходящ за употреба електроенен формат, като имате право да ги прехърлите на друг администратор в подходящ за употреба електронен формат;

 • Право да оттеглите даденото от Вас съгласие – Можете да оттеглите своето съгласие за всички или само за част от Вашите лични данни, както и за конкретна или за всички цели на обработване. Ако сте дали съгласие за събиране, обработване и съхраняване на личните Ви данни за определена цел, имате право по всяко време да го оттеглите относно този конкретен вид обработване. След като ни уведомите, че оттегляте Вашето съгласие, ние ще преустановим обработването им за целта или целите, с които първоначално сте се съгласили, освен ако не съществува друго основание да продължим тази обработка;

 • Право на възражение – Имате право да възражите срещу обработването на Вашите лични данни, в случай, че не докажем, че съществтуват убедителни законови основания за обработването, които имат предимство пред Вашите интереси, права и свободи, в качеството ви на субект на лични данни, или за установяването, упражняването или защита на правни претенции, Администраторът ще прекрати обработването незабавно.

 • Право на жалба– В случай, че смятате, че нарушаваме приложимата нормативна уредба, Ви молим да се свържете с нас за изясняване на въпроса. Разбира се, имате право да подадете жалба пред Комисията за защита на личните данни. Mожете да подадете жалба и пред регулаторен орган, в рамките на ЕС;

 • Правото да бъдете уведомен, в случай на нарушение на сигурността на личните Ви данни, което може да породи висок риск за Вашите права и свободи. Администраторът ще Ви информира без излишно забавяне и по подходящ начин при установяване на такова нарушение, както и за мерките, които са предприети или предстои да бъдат предприети.

 

За да упражните някое от изброените по-горе Ваши права, моля да изпратите искане или уведомление в свободен текст на следния електронен адрес: apostolov@law-bba.bg. Имайте предвид, че е възможно да поискаме от Вас конкретна информация, която да ни помогне да потвърдим самоличността Ви и да уважим правото Ви за достъп до информация или някое от останалите Ви права. Целта на тази допълнителна мярка за сигурност е да гарантира, че личните Ви данни няма да бъдат разкрити пред лица, които нямат право да ги получат.пражняването на посочените по-горе права не изисква заплащането на такса от Ваша страна. Възможно е обаче да начислим административна такса в разумен размер, ако Вашата заявка за достъп е очевидно необоснована или при повторяемост или прекомерност на исканията. При подобни обстоятелства е възможно също така да откажем да изпълним заявката.

Ако смятате, че Вашите права за защита на личните данни са били нарушени, имате право да подадете жалба до националния компетентен орган за защита на личните данни, а именно: Комисия за защита на личните данни (КЗЛД),  адрес: гр. София,  бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, електронна поща:  kzld@cpdp.bg, интернет страница: www.cpdp.bg. Може да обжалвате действия и актове на администратора на лични данни по съдебен ред пред съответния Административен съд или Върховния административен съд по общите правила за подсъдност.

Администраторът осигурява защита на Вашите лични данни като спазва строги процедури и определени вътршени правила за сигурност при съхранение на личните Ви данни, за да бъдат предпазени в най-висока степен и да се предотврати нерегламентиран достъп, случайна загуба, увреждане, унищожаване. Екипът на Адвокатско дружество Бонински, Бонинска и Апостолов се стреми да подобрява мерките за сигурност, съобразявайки напредъка и внедряването на нови технологии.

С цел да прилагаме най-актуалните мерки за защита и с цел спазване на действащото законодателство, ние ще актуализираме редовно настоящата Политика за защита на личните данни. Ако промените, които направим, са съществени, можем да публикуваме съобщение за направените промени в нашия интернет сайт. Всички направени промени, допълвания и изменения на настоящата политика за лични данни ще бъдат извършвани при спазване на изискванията на действащото законодателство.

bottom of page