top of page

ДОГОВОРНО ПРАВО

Договорното право, наричано още Облигационно право,  регулира доброволното създаване на права и задължения между граждани и/или юридически лица. По-конкретно този отрасъл на правото обхваща сключването, изменението и прекратяването на договори, както и изпълнението, неизпълнението  и произтичащите от това правни последици.

  • Устни, писмени и онлайн консултации, гарантиращи интереса на клиента при сключване, изменение и прекратяване на договори.

  • Изготвяне на договори и анекси към тях, в това число и не само: договор за покупко-продажба, договор за наем, договор за заем, договор за изработка, договор за послужване, дарение, встъпване в дълг, цесия, залог, ипотека. Съдействие при сключване на предарителен договор за покупко-продажба, при изготвяне на договор за издръжка и гледане.

  • Изготвяне на всички необходими документи за финализиране на сделка: пълномощни, молби, нотариални актове и др.

  • Съставяне на общи условия, правила, политики за защита на личните данни и т.н.

  • Осъществяване на преговори и съдействие при сключване на договори;

ДОГОВОРНО ПРАВО
ДОГОВОРНО ПРАВО

ДОГОВОРНО ПРАВО

press to zoom
ДОГОВОРНО ПРАВО
ДОГОВОРНО ПРАВО

ДОГОВОРНО ПРАВО

press to zoom
ДОГОВОРНО ПРАВО
ДОГОВОРНО ПРАВО

ДОГОВОРНО ПРАВО

press to zoom
ДОГОВОРНО ПРАВО
ДОГОВОРНО ПРАВО

ДОГОВОРНО ПРАВО

press to zoom
1/5
bottom of page