top of page

ДОГОВОРНО ПРАВО

Договорното право, наричано още Облигационно право,  регулира доброволното създаване на права и задължения между граждани и/или юридически лица. По-конкретно този отрасъл на правото обхваща сключването, изменението и прекратяването на договори, както и изпълнението, неизпълнението  и произтичащите от това правни последици.

  • Устни, писмени и онлайн консултации, гарантиращи интереса на клиента при сключване, изменение и прекратяване на договори.

  • Изготвяне на договори и анекси към тях, в това число и не само: договор за покупко-продажба, договор за наем, договор за заем, договор за изработка, договор за послужване, дарение, встъпване в дълг, цесия, залог, ипотека. Съдействие при сключване на предарителен договор за покупко-продажба, при изготвяне на договор за издръжка и гледане.

  • Изготвяне на всички необходими документи за финализиране на сделка: пълномощни, молби, нотариални актове и др.

  • Съставяне на общи условия, правила, политики за защита на личните данни и т.н.

  • Осъществяване на преговори и съдействие при сключване на договори;

bottom of page