top of page

Абонаментно правно обслужване

Можете да изберете услуги на разумна цена

АБОНАМЕНТНО ПРАВНО ОБСЛУЖВАНЕ ЗА БИЗНЕСА

Все повече фирми разчитат на така наречения аутсорсинг по отношение на юридическото си обслужване

Защо това е така?

Да си представим, че вие управлявате фирма. Тази фирма има необходимост от юридическо обслужване и пред вас стои изборът дали да поверите работата на един юрист, който да назначите на трудов договор или да възложите работата на адвокатска кантора/дружество, посредством сключване на договор за абонаментно правно обслужване

В първия случай вие имате на разположение един юрист на осем часов работен ден, за който подсигурявате работно място, заплащате осигуровки и винаги има личен елемент на общуване.

Вторият вариант е абонаментното обслужване от адвокатска кантора/дружество. За всеки бизнес възникват въпроси от различни клонове на правото, което на практика означава, че един юрист не би могъл да е компетентен и да има задълбочени познания, именно заради всеобхватността на правната материя.  Със сключването на абонаментен договор за правно обслужване с адвокатско дружество си  осигурявате  възможност за контакт и експертно мнение от повече от един юрист. Отделно от това, подписвайки  договор с адвокат/ адвокатско дружество, вие не осигурявате работно място, не заплащате осигуровки за това лице, не сте лично обвързан от комуникацията си с него. Същевременно на Ваше разположение е повече от един юрист, към който можете да се обърнете освен за текущите възникнали въпроси, то и за процесуално представителство по съдебни дела, при възникнала необходимост.

Ние изграждаме трайни отношения с нашите клиенти, което позволява да бъдем запознати в детайли със спецификата на работния им процес и респективно да взимаме заедно най-добрите, бързи и ефективни решения.

Какво можем да Ви предложим

Адвокатско дружество Бонински, Бонинска и Апостолов разполага в състава си с трима адвокати, които специализират в различни области на правото. Сключвайки договор за абонаментно обслужване с нашето дружество, вие можете да разчитате на всестранна правна помощ от трима адвокати, което включва:

Изготвяне на необходимите  за дейноста документи;

Изготвяне на GDPR политики / Политика за поверителност и защита на личните данни/, Общи условия, инструкции, правилници и прочие; Провждане на обучение на персонала, обработващ лични данни;

Изготвяне на различни по вид договори, необходими за дейнсотта на вашето дружество, които се съставят за всяка конкретна сделка в зависимост от нейните специфики;

Назначаване/ освобождаване на работници включително изготвяне на всички необходими  за това документи;

Водене на преговори с Ваши контрагенти;

Оказване на съдействие при комуникация с държавни и общински институции;

Изготвяне на документи за осъществяване на вътрешноорганизационни промени в структурата на управлението на дружеството, в т.ч. приемане и изключване на съдружник, прехвърляне на дружествени дялове и акции, прехвърляне на търговско предприятие, увеличаване на капитала,апортни вноски, договори за възлагане на управление и др-,както и провеждане на необходимите по закон процедури пред Търговския регистър по вписване на промени в статута на търговските дружества;

Изготвяне на документи и консултиране по правни въпроси,възникващи при различните форми на преобразуване или прекратяване на търговски дружества;

Организация, провеждане и оформяне на документи, свързани с провеждането на учредителни и общи събрания и заседания на органи на управление на дружествата;

Разрешаване на спорове със съдружници и дружествени органи чрез сключване на извънсъдебни споразумения, а при необходимост – чрез процесуално представителство пред надлежния орган;

При възникнал казус, можем да дадем бърза устна или писмена консултация/становище;

При необходимост можем да осъществяваме срещи и преговори в нашата адвокатска кантора;

Наблюдение на процесите на работа и следене за законосъобразното им протичане;

Стриктно наблюдаваме на законодателството, касаещо дейността на клиента, за да го информираме при взникнали нормативни промени;

Проучване на вашите контрагенти/партньори;

Събиране на вземания от контрагенти, които не изпълняват паричните си задължения;

Процесуално представителство по граждански и административни дела;

 

 

Месечната абонаментна такса за текущо правно обслужване се определя от обема услуги, от които се нуждаете. За всеки клиент разработваме оптимална персонализирана оферта за абонаментно правно обслужване след запознаване с Вашите изисквания и нужди.

За да определим стойността на договора с Вас, ни изпратете запитване, в което посочете от какви услуги ще имате нужда като месечен обем: изготвяне на договори, преговори, консултации, цялостно преразглеждане на документацията и други

 Ще Ви предложим оферта според Вашите нужди.

 

Важно: за явяване по дела на съответното юридическо лице или едноличен търговец на адвокатското дружество се дължи отделно от абонамента възнаграждение, което е различно в зависимост от вида на делото.

bottom of page