top of page

РАЗВОД ПО ВЗАИМНО СЪГЛАСИЕ

Когато избираме начинът, по който да прекратим брака си, разводът по взаимно съгласие винаги е по-добрият – по-бърз, по- евтин и е обвързан с по-малко негативни преживявания и стрес за страните.

Кога мога да се разведа по взаимно съгласие?

Когато при съпрузите има единодушие по въпроса. Тоест и двамат осъзнават, че бракът е изпразнен от съдържание и искат да го прекратят. Освен това разбирателство е необходимо още и по основни въпроси, които задължително трябва да бъдат включени в споразумението, което ще се представи пред съда.

Кои са тези въпроси?

1.         Местоживеенето на децата. Когато от брак има родени ненавършили пълнолетие деца е необходимо съпрузите единодушно да решат къде ще живеят децата след прекратяване на брака.

2.         Родителски права. Кой от двамата съпрузи ще упражнява родителските права ? Това разбира се е обвързано с местоживеенето. При развода, независимо дали по взаимно съгласие или по исков ред, родителските права се присъждат на единия от съпрузите, при него разбира се е и местоживеенето на децата. Другият съпруг има право на лични отношения  с децата което се изразява в посещения и взимане при себе си с преспиване, но за това можете да прочетете повече в раздел родителски права.

3.         Издръжката. При развод по взаимно съгласие съпрузите следва да определят и размера на издръжката, която ще заплаща родителят, който не упражнява родителските права /на ненавършилите пълнолетие деца/. Този размер разбира се следва да е съобразен с нуждите на детето и с възможностите на родителя. Издръжката като важен елемент от развода, ще бъде дискутирана в отделен раздел.

4.         Семейното жилище. Кое е семейно жилище? Според закона семейно жилище е последното жилище, в което съпрузите са живели преди настъпване на фактическата раздяла, независимо чия собственост е то. Тоест дори и семейството да е било на квартира, да е използвало жилище на познати, роднини, то пак по смисъла на закона се окачествява като семейно жилище. Възможно е домът да е бил собственост на единият съпруг или и на двамата. Който ще упражнява родителските права, той ще използва и семейното жилище. Това е един от основните въпроси, по които следва страните да са постигнали съгласие.

5.         Издръжка между съпрузите. Съпрузите могат да се споразумеят, че освен издръжката на децата, съпругът, който не се грижи за тях, ще дължи издръжка и на родителят, който се грижи за децата. /обикновено не си дължат/.

6.         Фамилното име. Съгласие дали съпругата/съпругът ще си възстановят фамилното име от преди брака или ще запазят брачното си фамилно име.

7.         Ако съпрузите са придобили имущество по време на брака, могат да го поделят, което обаче ще удължи процедурата. Могат и да поделят имуществото след прекратяване на брак посредством доброволна или съдебна делба.

 

Ако съпрузите имат съгласие по тези въпроси, тогава можем да говорим за развод по взаимно съгласие.

КАКВА Е ПРОЦЕДУРАТА ЗА РАЗВОД ПО ВЗАИМНО СЪЛГАСИЕ?

Процедурата се нарича охранителна, в нея и двамата съпрузи са ищци/молители и никой не е ответник. След като постигнат съласие по горепосочените въпроси, е необходимо да се изготви споразумението, което да се депозира в съда заедно с молба и удостоверение за сключен граждански брак, както удостоверения за раждане на непълнолетните деца. Ако със споразумението ще бъде поделяно и имущество са необходими и други документи, в зависимост от вида на имуществото – движимо, недвижимо.

След като разгледа споразумението съдът насрочва открито съдебно заседание, в което задължително се ЯВЯВАТ  и двамата съпрузи. Съдът постановява решението, с което одобрява споразумението още в самото съдебно заседание и това решение не подлежи на обжалване.

Разводът по взаимно съгласие е предпочитан механизъм за прекратяване на един брак защото спестява много време, усилия и средства. Това не е състезателен процес, тук не се разпитват свидетели, не се събират доказателства, не се изслушват непълнолетните деца, именно поради което е и по-безболезнения начин за прекратяване на брака.

 

Ако обаче няма налице съгласие за прекратяване на брака или по някой от посочените в споразумението точки, то тогава неминуемо се стига до развод по исков ред.

В раздел „За нас“ >> „Видео“, можете са откриете симулативна консултация, касаеща развод по взаимно съгласие.

bottom of page