top of page

ДАВНОСТ ПРИ ИЗПЪЛНИТЕЛНИ ДЕЛА.

Актуализирано: 4.01.2021 г.


Отдавна сте били осъдени да заплатите парично задължение и има образувано изпълнително дело срещу Вас преди няколко години, но сега разбирате за него?

Има образувано изпълнително дело срещу Вас, но взискателят не предприема действия и вие считате, че задължението Ви е погасено по давност?

Първо считам, че следва да разграничим условно два вида „давност“. Първият вид или т.нар „перемпция“ е двугодишен период, през който няма извършвани същински и валидни изпълнителни действия.

СЪЩИНСКИ И ВАЛИДНИ ИЗПЪЛНИТЕЛНИ ДЕЙСТВИЯ или КОИ ДЕЙСТВИЯ ПРЕКЪСВАТ ДАВНОСТТА ?

Какво ще рече същински и валидни изпълнителни действия и този двугодишен период прекъсва ли се от бъдещи действия след него? Следва ли да има изричен акт на съдебния изпълнител, с който да бъде прекратено изпълнителното дело? Отговорът на тези въпроси се съдържа в т. 10 от ТР №2 от 26.06.2015г. на ВКС по тълк. дело №2/2013г., ОСГТК. Преди да влезе в сила въпросното тълкувателно решение, съдебната практика се е ръководила от Постановление №3 от 18.11.1980г. по гр. д. №3/80г. на Пленум на ВС, според което давността се спира и не тече, когато има висящ изпълнителен процес, тоест образувано изпълнително дело, което е активно. Относно горните въпроси, според ВКС същински изпълнителни действия са: насочването на изпълнението чрез налагане на запор или възбрана, присъединяването на кредитора, възлагането на вземане за събиране или вместо плащане, извършването на опис и оценка на вещ, назначаването на пазач, насрочването и извършването на продан и т.н. до постъпването на парични суми от проданта или на плащания от трети задължени лица. Следва да се има предвид, че молба от взискателя, с която иска да бъдат извършени изпълнителни действия също прекъсва перемпционния срок.

КОИ ДЕЙСТВИЯ НЕ ПРЕКЪСВАТ ДАВНОСТТА ?

НЕ са изпълнителни действия и НЕ прекъсват давността образуването на изпълнително дело, изпращането и връчването на покана за доброволно изпълнение, проучването на имущественото състояние на длъжника, извършването на справки, набавянето на документи, книжа и др., назначаването на експертиза за определяне на непогасения остатък от дълга, извършването на разпределение, плащането въз основа на влязлото в сила разпределение и др.

ИЗКЛЮЧЕНИЕ: ДЕЛАТА ЗА ИЗДРЪЖКА

Важно! Делата за издръжка не могат да се прекратят на основание, че две години не са поискани и извършени изпълнителни действия!

Логиката на законодателя да уреди тази хипотеза на прекратяване на изпълнителното дело в разпоредбата на чл. 433, ал. 1, т. 8 от ГПК е, че взискателят се е дезинтересирал от вземането си и не полага грижи и усилия то да бъде събрано. За него не е от голямо значение да получи своето вземане, след като не предприема никакви действия срещу длъжника, не подава молби, с които да посочва изпълнителни способи, които да бъдат приложени от съдебния изпълнител.

По въпроса дали следва да има изричен акт на съдебния изпълнител, отговорът е НЕ.

Перепмцията настъпва по силата на закона.

Това, че съдебният изпълнител не е прекратил делото, не значи, че не е настъпила.

Важно е дали като прекратите изпълнителното дело, поради това че не са извършвани изпълнителни действия повече от 2 години, дали и самото Ви вземане вече е погасено по давност и няма да ви безпокоят повече за него. Не забравяйте, че едно изпълнително дело може да бъде прекратено и със същия изпълнителен лист да бъде образувано срещу Вас ново изпълнително дело.

ПОГАСИТЕЛНАТА ДАВНОСТ. Обща погасителна давност – 5 години, при периодични плащания – 3 години!

На второ място – погасителната давност, уредена в чл. 110 и сл. от ЗЗД. С изтичането на петгодишната давност се погасяват всички вземания, за които законът не предвижда друг срок. С изтичането на тригодишна давност се погасяват: вземанията за възнаграждения за труд, за които не е предвидена друга давност, за вземанията за обезщетения, неустойки от неизпълнен договор, вземанията за наем, за лихви и за други периодични плащания.

ДАВНОСТ ЗА НЕПЛАТЕНИ СМЕТКИ КЪМ ТОПЛОФИКАЦИЯ, ЧЕЗ, МОБИЛНИ ОПЕРАТОРИ

За да получите по-голяма яснота отностно периодичните плащания, където давността е 3-годишна, накратко ще посоча няколко примера: неплатените сметки към Топлофикация, ЧЕЗ, мобилни оператори, интернет, телевизия. Понятието „периодични плащания“ е разяснено и в ТР № 3/2011г. от 18.05.2012г. на ВКС, ОСГТК.

ПРИ ПРЕКРАТЕНО ИЗПЪЛНИТЕЛНО ДЕЛО ОТ КОГА ЗАПОЧВА ДА ТЕЧЕ ПОГАСИТЕЛНАТА ДАВНОСТ?

Погасителната давност е нещо съвсем отделно и различно от т.нар. „перемция“! НО когато имаме настъпила перемция и прекратим изпълнително дело е от голямо значение точно кога е този период на бездействие на взискателя. От момента на последното валидно и същинско изпълнително действие започва да тече и давностния срок за самото вземане, когато изпълнителното дело е прекратено, поради настъпила „перемпция“.

В случай, че след този период на бездействие, последствие има извършвани изпълнителни действия, те се считат за невалидни.

Пример: Ако през периода 01.2015 – 01.2017г. не са извършвани изпълнителни действия и изпълнителното дело се прекрати, то тогава давността за самото вземане започва да тече от 01.2015г. Ако вземането, произтича от неплатени периодични плащания, то тогава на 01.2018г. това вземане ще бъде погасено по давност.

ДАВНОСТТА НЕ СЕ ПРИЛАГА СЛУЖЕБНО!

Във връзка с горното е ВАЖНО да знаете, че давноста е срок, който не се прилага служебно / нито от съдебния изпълнител, бил той публичен, частен или държавен, от съда, от вашия кредитор/, а трябва да бъде направено възражение за погасителна давност, за да сте напълно сигурни, че отношенията между вас и вашия кредитор са напълно уредени.

Статията има информативен характер.

Моля да имате предвид, че всеки отделен казус е специфичен сам по себе си и винаги може да има усложнения, изключения и т.н.

Запознайте се и с нашата статия относно Запорните съобщения.

Автор:

адв. Апостол Апостолов

4846 преглеждания0 коментара

Comments


bottom of page