top of page

ЗАПОРНИ СЪОБЩЕНИЯ

Актуализирано: 4.01.2021 г.


Имам наложен запор от ЧСИ? Какво означава запор? Какво може да ми запорират? Запор на заплатата ми, означава ли, че не мога се ползвам от целия размер на трудовото си възнаграждение? Следва ли да ме уведомят, че ми налагат запор? Кога се налагат запори? Отговорите на тези и други въпроси ще откриете в тази статия.

ПРИНУДИТЕЛНО ИЗПЪЛНЕНИЕ

Обикновено при издаден изпълнителен лист/обезпечителна заповед или друг вид изпълнителен титул срещу Вас, последствие се започва принудително изпълнение. Образува се изпълнително дело при съдебен изпълнител, Вие ставате длъжник и се използват различни способи, чрез които кредиторът /взискател/ да бъде удовлетворен и да бъде събрано неговото вземане. Един от тях, много често използван и в много от случаите, ефективен е ЗАПОРЪТ.

ЗАПОР НА ИМУЩЕСТВО

Запорът може да бъде наложен на трудовото Ви възнаграждение, на пенсията, на МПС или друга движима вещ, вземания, които имате от трети лица /например, ако имате сключени договори за наем/аренда и т. н., в качеството си на наемодател, съответно арендодател, на Вас Ви се дължи договореното възнаграждение от наемателя/арендатор и именно върху него може да бъде наложен запор/, запор на дружествен дял, запор на обезпечено със залог вземане, запор на банкови сметки.

ЗАПОР ОТ ЧСИ

Как се налага запорът? Съдебният изпълнител изпраща Запорно съобщение съответно до работодателя (запор на трудово възнаграждение/заплата), съответна дирекция на НОИ/МВР (относно запор на песния/МПС), до собственика на вещта, задълженото лице, банката, в която длъжникът има открита банкови сметки. Когато се налага запор на дружествените дялове, следва Запорното съобщение да се входира в Агенция по вписванията – Търговски регистър, за да произведе действие.

Съдебният изпълнител винаги трябва да уведомява длъжника за наложените обезпечителни мерки, НО при запори на банкови сметки, трудово възнаграждение, пенсия, вземания от трети лица, дружествен дял, когато длъжникът не е уведомен, това не следва да значи, че Запорното съобщение не е произвело действие, а именно обратното.

ОСОБЕНОСТИ ПРИ НАЛАГАНЕ НА ЗАПОР НА МПС

Важно! При налагане на запор на МПС /движими вещи задължително следва съдебният изпълнител да уведоми длъжника, за налагането на запора, тъй като според Гражданския процесуален кодекс, запорът върху МПС или друга движима вещ произвежда действие от момента, в който длъжникът е получил съобщение за опис или запор на МПС, като в него вещта е индивидуализирана точно с нейните уникални белези /посочен е видът на МПС, марка/модел, регистрационен номер/.

С постъпването на Запорното съобщение в ОД на МВР се забранява на длъжника – собственик на МПС да го прехвърля на трети лица.

Много често се получават грешки в администрацията и се налага запор на МПС, въпреки че вече собственикът е друг. В такива ситуации следва да отидете при съдебния изпълнител, който е наложил запора и да му представите договора за покупко-продажба на МПС. След като се установи, че договорът за продажба е извършен преди да бъде наложен запорът, следва съдебният изпълнител да вдигне запора.

ЗАПОР НА БАНКОВА СМЕТКА

Важно е да се знае, че при наложен запор на банкова сметка длъжникът не може да тегли никакви суми от банкомат, а несеквистируемите може да изтегли от гише в банката. Запорът следва да се изпълнява при спазването на разпоредбите на чл. 446а от ГПК. Относно получаващи суми по сметката на основание пенсия/заплата несеквистируемостта се определя от разпоредбата на чл. 446 от ГПК. Тя се изчислява на базата на минималната работна заплата. чиито размер се определя всяка година с нарочен акт – Постановление на Министерски съвет, за 2020 година в размер на 610 лв. /шестотин и десет лева/, като от значение е и дали длъжникът има непълнолетни деца, които издържа или не.

Има няколко различни хипотези описани в горецитирана разпоредба, в които е описано каква част от трудовото възнаграждение се удържа. Важно е каква сума реално получавате, НЕТНО възнагражение, а не бруто. На базата на реално получения доход се правят изчисленията.

УДРЪЖКИ ОТ ЗАПЛАТА

Ако длъжникът получава месечно възнаграждение в размер между минималната работна заплата и двукратния размер на минималната работна заплата, се удържа една трета от заплатата, ако е без деца, и една четвърт, ако е с деца, които издържа.

Ако осъденото лице получава месечно възнаграждение в размер между двукратния размер на минималната работна заплата и четирикратния размер на минималната работна заплата, правят се удръжки от заплата в размер една втора част от нея, ако е без деца, и една трета част, ако е с деца, които издържа

Ако осъденото лице получава месечно възнаграждение в размер над четирикратния размер на минималната работна заплата – горницата над двукратния размер на минималната работна заплата, ако е без деца, и горницата над два пъти и половина размера на минималната работна заплата, ако е с деца, които издържа.

Виж Приложение – Таблица 1 (удръжки от трудово възнаграждение) накрая на статията.

НЕСЕКВЕСТИРУЕМИ СУМИ ИЛИ СУМИ, КОИТО НЕ ПОДЛЕЖАТ НА ЗАПОР

НЕСЕКВЕСТИРУЕМИ СУМИ, ЗА КОИТО НЕ СЛЕДВА ДА СЕ СЧИТА НАЛОЖЕН ЗАПОРЪТ: вземания за издръжка, стипендии, обезщетения от НОИ (вкл. за безработица, за временна нетрудоспособност, за майчинство и др.), обезщетения и помощи от ДСП (вкл. семейни помощи при бременност, раждане и отглеждане на деца, за отопление и др), както и предвидени в закон вещи или вземания като неподлежащи на принудително изпълнение.

Когато задължението е за издръжка, ограниченията предвидени в чл. 446, ал. 1 ГПК не важат, съгласно чл. 446, ал. 3 от ГПК, т.е присъдената издръжка се удържа изцяло от трудовото възнаграждение или въху друго каквото и да е възнаграждение за труд , както и върху пенсия.

СУМИ С ХАРАКТЕР НА СПЕСТЯВАНИЯ ПОДЛЕЖАТ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

ВАЖНО! Според ТР №2/2013г. и чл. 446а, ал. 1 от ГПК несеквистируемостта на възнаграждението за труд, пенсия, помощи и обезщетения отпада, когато те са постъпили по банкова сметка и в продължение на повече от един месец не са изтеглени. Тези получени суми придобиват характер на спестявания и следователно вече не са несеквестируеми. Житейската логика е, че тези суми постъпват за посрещане на месечните нужди на длъжника и когато той не се възползва от тях, следователно не са му нужни. Може да се справя и без тях и за това следва да послужат за удовлетворение на неговите кредитори.

ЗАПОР ОТ ЧСИ НА БАНКОВИ СМЕТКИ И ЗАПОР ВЪРХУ ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ ЕДНОВРЕМЕННО

Много често срещан проблем е когато длъжникът получава възнаграждението си за труд/песния по банковата си сметка и има наложени запори, както върху трудовото възнаграждение, така и на банковата сметка. Това означава ли, че работодателят ще Ви прави удръжки и освен това и банката ще превежда останалата част от заплатата Ви на съдебния изпълнител? Категорично НЕ! Най-добрият вариант за Вас е веднага да си вземете извлечение от банковата сметка за постъпващите суми в нея, от която да е видно, че получавате заплатата си в конкретната банка, да се вижда в какъв размер е и основанието на превода, както и да вземете фиш от работодателя си и да ги депозирате заедно с молба пред съдебния изпълнител . Освен това проверете дали работодателят е отговорил на съдебния изпълнител и го помолете да направи това възможно най-бързо. Поради т. нар. „банкова тайна“, съдебният изпълнител не знае къде получавате заплатата си, не знае и в какъв размер е.

Колкото по-бързо уведомите съдебният изпълнител, толкова по-бързо той ще реагира. Ще изпрати Съобщение за частично вдигане на запора, относно сумите, които получавате като заплата и ще може да си изтеглите остатъка от заплатата, след извършените удръжки от работодател, на гише в банка. Няма да можете да ги изтеглите от банкомат. Вашият работодател има задължението да изчисли според ГПК какви следва да са удръжките от Вашата заплата и да прави преводи към съдебния изпълнител, за погасяване на задължението Ви.

Таблица:

УДРЪЖКИ ОТ ЗАПЛАТАТА ПРИ НАЛОЖЕН ЗАПОР ПРИ РАБОТОДАТЕЛЯ ОТ ЧСИ!

ПОЯСНЕНИЯ ЗА НАЛОЖЕН ЗАПОР ОТ ЧСИ:

Какво означава да имам деца, които издържам? Съгласно чл. 143, ал. 2 от СК родителите дължат издръжка на своите НЕНАВЪРШИЛИ ПЪЛНОЛЕТИЕ ДЕЦА независимо дали са работоспособни и дали могат да се издържат от имуществото си. Следователно без значение дали имате едно или повече деца, попадате в тази хипотеза, когато имате едно или повече деца, които са непълнолетни.

Защо има графа абсолютен минимум?

При следния пример:

Получавам заплата 700 лева и няма деца, които издържам. Правят ми удръжки в размер на една трета, които са в размер на 700 / 3 = 233.33 лв. За мен остава сумата в размер на 466.67 лв. Но тук се появява АБСОЛЮТНИЯ НЕСЕКВИСИТРУЕМ МИНИМУМ. НЕ МОЖЕ ДА ПОЛУЧАВАМ ПО-МАЛКО ОТ РАЗМЕРА НА МИНИМАЛНАТА РАБОТНА ЗАПЛАТА /за 2020г. – 610 лв/, тоест ще ми удържат 700 – 610 = 90 лева.

Ако имате други въпроси или се нуждаете от консултация, не се колебайте, свържете се с нас! Отговаряме на запитванията Ви онлайн в рамките на работния ден!

Статията е с информативен характер!

адв. Апостол Апостолов

8839 преглеждания0 коментара

Comments


bottom of page