top of page

РЕЖИМ НА ИМУЩЕСТВЕНИ ОТНОШЕНИЯ

Актуализирано: 4.01.2021 г.


Знаете ли че съгласно българското законодателство, може да избирате режим на имуществени отношения? Какво означава това? Може това, което придобивате по време на брак да си е само и единствено ваше лично имущество.

СЪПРУЖЕСКА ИМУЩЕСТВЕНА ОБЩОНОСТ – СИО!

При сключването на граждански брак, може да определите със съпруга си различен режим от режима СИО /семейна имуществена общност/ това има значение за придобитите по време на брака недвижими имоти / вила, къща, апартамен, позeмлен имот/ и движими вещи /моторни превозни средства/. Общият режим, който се прилага е режим на СИО, което означава, че ако съпрузите не изберат друг вид режим или ако са непълнолетни автоматично се прилага този, което само по себе си означава, че всичко, което е придобито възмездно / срещу пари/ се превръща в общо имущество при идеални части ½ за единия съпруг и ½ за другия съпруг / тези иделани части могат да бъдат и в друго съотношение, но за това ще говорим в отделна публикация/. Тази принудителна съсобственост не е в реален дял и може да се прекрати при разтрогване на брака или дори и по време на брака при желание на съпрузите.

Какво означава това?

Ако вие сте в граждански брак и не сте избрали изрично друг режим на имуществени отношения /законов режим на разделност или брачен договор/ и закупите апартамент, без знанието на другия съпруг, независимо, че придобивате имота на свое име, вашето име фигурира в нотариалния акт, имайте предвид, че другият съпруг автоматично става собственик на ½ от този имот и ако желаете да го прехвърлите / продадете, замените, дарите и т.н./, ще Ви бъде необходимо съгласието на половинката Ви. Същото се отнася до всички вещни права.

Какви са опциите Ви?

ЗАКОНОВ РЕЖИМ НА РАЗДЕЛНОСТ!

При сключване на брака да изберете законов режим на разделност. Какво означава това? Всичко, което придобивате по време на брака ще бъде Ваше лично имущество, с което ще можете свободно да се разпореждате. Каква е процедурата? При подготвяне на целия набор от документи, необходими за сключване на граждански брак, следва да представите и нотариално заверена декларация /и двамата съпрузи/ за избрания от Вас режим. Тук има някои условности, само при прекратяване на брака по исков ред /развод поради трайно и непоправимо разстройство/ всеки съпруг има право да получи част от стойността на придобитото от другия по време на брака, доколкото е допринесъл с труд, със средствата си, с грижа за децата, с работа в домакинството или по друг начин. Но общият принцип е, че това което придобивате, го придобивате за себе си. И ако погледнем примера по-горе за разпореждане с вещни права, то ако сте избрали режим на разделност, ще може да продавате, дарявате, заменяте вашите лични движими и недвижими вещи, придобити по време на брака и докато трае бракът без съгласието на съпруга/съпругата си. Този режим се вписва в Централен електронен регистър към Агенцията по вписванията, който е публичен и всеки може да получи информация от него когато осъществява преговори с вас, за да е наясно имуществото, предмет на бъдещата сделка в какъв режим е придобито.

ОТ ЕДИН КЪМ ДРУГ РЕЖИМ НА ИМУЩЕСТВЕНИ ОТНОШЕНИЯ?

Мога ли от общия режим на СИО да премина към режим на разделност? Да, можете. Ако по време на брак двамата съпрузи решат, че искат да сменят режима на имуществените си отношения е необходимо да заверят нотариално декларация, която да представят в общината/кметството, където е сключен бракът, за да бъде отразено в акта за сключен граждански брак. След което длъжностно лице от общината/кметството служебно изпраща информация до Централен електронен регистър към Агенцията по вписванията.

Мога ли от общия режим на СИО да премина към режим на разделност ако съпругът/съпругата ми не желае?

Може, но по съдебен ред и ако само важни причини налагат това. Какви биха били тези важни причини? Ако например съпругът Ви има задължения към трети лица, които не може да обслужи, но Вие имате намерение да закупите имот, кола, някаква вещ и се притеснявате, че евентуално кредиторът на половинката Ви може да предприеме действия по изпълнение именно срещу този нов имот / само ½ от имота, която съпругът би придобил по силата на СИО/, то тогава можете да преминете от режим на СИО към режим на разделност, ако съдът прецени, че важни причини налагат това и др., това става в съдебен процес и приключва със съдебно решение на съда.

Важно да се уточни, че различен режим от СИО могат да избират само пълнолетните лица, които встъпват в граждански брак.

БРАЧЕН ДОГОВОР

Последният начин, по който двама съпрузи могат да уредят имуществените си отношения както при самото сключване на граждански брак, така и по време на брака е сключването на брачен договор. Този договор касае и урежда единствено и само имуществените отношения между съпрузите. Той може да включва уреждане на правата по отношение на имуществото, което ще се придобива по време на брака, начините на управление на имуществото, участието на страните в разходите и задълженията, последици при развода, издръжка между съпрузите и други. Трябва да се отбележи, че по силата на този договор, не може да бъде уговаряно, че имущество, придобито преди сключване на брака от някой от съпрузите ще стане съпружеска имуществена общност, тоест общо на двамата съпрузи / ½ за единия и ½ за другия/

Трябва да имате предвид, че за да бъде действителен този брачен договор се изисква същият да се сключва лично от страните в писмена форма с нотариална заверка на съдържанието и на подписите.

Брачният договор може да бъде сключен преди встъпването в граждански брак, тогава договорът поражда правните си последици след сключване на гражданския брак, тоест тогава влизат в сила предвидените в него клаузи.

Възможно е обаче една семeйна двойка да е сключила граждански брак и към него да се прилага режим на СИО или режим на разделност, но да реши да сключи брачен договор впоследствие. Редът е същият. Договорът се заверява от нотариус и се представя в общината/кметството, за да бъде изпратен служебно за вписване в Регистър на имуществените отношение на съпрузите към Агенцията по вписванията. Поражда действие от датата на сключването или друга дата, която брачната двойка е избрала.

Важно е да се отбележи, че какъвто и режим на имуществени отношения да сте избрали, той може да бъде променен.

Статията има информативен характер и не представлява правен съвет.

Запознайте се и с другите наши статии тук.

Автор: адв. Цветелина Бонинска

2697 преглеждания0 коментара

Commenti


bottom of page