top of page

Прекратяване на трудов договор от страна на работник или служител с или без предизвестие

Ι.Обща характеристика


Прекратяването на трудов договор от страна на работник или служител се осъществява по два начина: с или без предизвестие. Двете хипотези са уредени в глава шестнадесета- „ Прекратяване на трудовото правоотношение“, раздел – „Прекратяване на трудовия договор“ от Кодекса на труда и по-точно в чл. 326 КТ и чл. 327 КТ.

И двата начина на прекратяване на трудовия договор се извършват единствено по преценка и желание на работника или служителя, като съгласие, разрешение или мнение от работодателя не се изисква.


ΙΙ. Прекратяване на трудовия договор с предизвестие

Правото да се прекрати трудов договор от страна на работник или служител с предизвестие е уредено в чл. 326 КТ. Това става като се отправи писмено предизвестие лично до работодателя или да управителя, който го представлява. Писмената форма на предизвестието е форма за действителност на волеизявлението, целящо прекратяване на трудовия договор, форма за действителност означава, че извършеното по всякакъв друг начин волеизявление на работника или служителя, освен писмено, няма да породи желаното действие.

С предявяване на валидно предизвестие, тоест със спазена писмена форма, включващо определен срок и чрез действително волеизявление (да не е извършено след заплаха или насилие), започва да тече срок, с изтичането на който трудовото правоотношение ще се прекрати по силата на закона (тоест не са необходими други действия,като изрична заповед.

За валидността на предизвестието не се изисква то да е мотивирано и няма значение поради каква причина работникът или служителят предприема даденото действие за едностранно прекратяване на трудовото правоотношение.

Срокът, предвиден в Кодекса на труда, в зависимост от това дали трудовият договор е срочен или безсрочен е следният :

- чл. 326, ал. 2 КТ срокът на предизвестието при прекратяване на безсрочен трудов договор е 30 дни, доколкото страните не са уговорили по-дълъг срок, но не повече от 3 месеца

- ако трудовият договор е срочен, предизвестието има срок от 3 месеца, но не повече от остатъка на срока на договора – чл.326, ал. 2 КТ

Срокът на предизвестието започва да тече на следващия ден от получаването му от работодателя, като то може да се оттегли от работника или служителя с ново волеизявление, направено преди или едновременно с получаването на предизвестието.

Важна особеност за срока на предизвестието от страна на работник или служител , е че той не се спира, удължава, прекратява или прекъсва, а продължава да тече дори, когато работникът или служителят ползват болничен или някой от законоустановените отпуски- платен или неплатен.


ΙΙΙ. Прекратяване на трудовия договор без предизвестие

Възможността за прекратяване на трудов договор без предизвестие от страна работник или служител е уредена в чл. 327 от Кодекса на труда. Нормата на чл.327, ал. 1 КТ гласи, че работникът или служителят може да прекрати трудовия договор писмено, без предизвестие когато:

- т. 1 не може да изпълнява възложената му работа поради заболяване и работодателя не може да му осигури друга подходяща работа съобразно предписаниетона здравните органи;

- т.2 работодателя забави изплащането на трудовото възнаграждение или на обезщетение по Кодекса на труда или по общественото осигуряване;

- т. 3 работодателят промени мястото или характера на работата или уговореното трудово възваграждение, освен в случаите, когато има право да извърши такива промени, както и когато не изпълни други задължения, уговорени с трудовия договор или с колективния трудов договор, или установени с нормативен акт;

- т. 3а в резултат на чл.123, ал. 1 и чл. 123а, ал.1 значително се влошат условията на труд при новия работодател;

- т. 4 преминава на платена изборна работа или постъпва на научна работа въз основа на конкурс;

- т. 6 продължава образованието си в учебно заведение на редовно обучение или постъпва на редовна докторантура;

- т. 7 работи на срочен трудов договор по чл.68, ал.1, т.1 или т.3 и премине на друга работа за неопределено време

- т. 7а работи по трудов договор с предприятие, което осигурява временна работа, и сключи трудов даговор с работодател, който не е предприятие, което осигурярва временна работа

- т. 8 е възстановен на работа по съответния ред поради презнаване на уволнението за незаконно, за да заеме работата, на която е възстановен;

- т. 9 постъпва на държавна служба

- т. 10 работодателя преустанови дейността си

- т. 11 работодателят е предоставил неплатен отпуск на работника или служителя без негово съгласие

- т. 12 е придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст;

За да прекрати едностранно трудовия договор без предизвестие, работникът или служителят отново трябва да отправи волеизявлението си към работодателя писмено, за да породи желаното действие.

Разликата между прекратяването на трудовото правоотношение, едностранно от страна на работник или служител без предизвестие от това с предизвестие е следната:

- когато е без предизвестие (чл. 335, ал. 2, т. 3 КТ) трудовият договор се прекратява от момента на получаване на писменото изявление за прекратяване на договора от страна на работника или служителя.

- Тоест тук не тече срок, до изтичането на който работникът или служителят продължава да изпълнява трудовите си задължения при съответния работодател.


ВАЖНО !!!

Според трайната и непротиворечива практика на ВКС при прекратяване на трудовото правоотношение без предизвестие, то се счита за прекратено от момента на получаването на писменото волеизявление. Писменото волеизявление на някое от основанията, посочени в чл.327, ал. 1, което е достигнало до работодателя, води до автоматично прекратяване на трудовия договор, независиво от това дали фактически е налице посоченото в изявлението основание /основанията изброени в чл.327, ал. 1 КТ/

- При незаконно /без наличие на някое от основанията по чл.327, ал. 1 КТ/ прекратяване на трудовото правоотношение от страна на работника или служителя, работодателят разполага само с възможността да претендира от работника или служителя обезщетение за вредите, които е понесъл от неоснователното прекратяване на трудовия договор.


Настоящата статия има инфорамативен характер и не представлява правно становище. Автор: Георги Иванов - адв. сътрудник - стажант

13 816 преглеждания0 коментара

Comments


bottom of page