top of page

СЕМЕЙНО И НАСЛЕДСТВЕНО ПРАВО

Въпросите, касаещи семейното и наследственото право са изключително деликатни. Адвокат Румен Бонински предлага на своите клиенти широк спектър от услуги в посочените отрасли на правото като гарантира дикретност. За да се погрижим за Вас, обхващайки всички възможни казуси, възникващи при и по повод семейни и наследствени отношения, осигуряваме и сертифициран медиатор, който да подпомогне разрешаване на проблема по извънсъдебен ред. Оказваме съдействие  при:

 • Брачни договори;

 • Режим на имуществена общност – законов режим на общност и режим на разделност;

 • Развод по взаимно съгласие;

 • Развод по исков ред;

 • Родителстки права;

 • Подпомагане при подготовка на документи и съдействие през цялата процедура при пълно и непълно осиновяване;

 • Издръжка;

 • Съдействие за процедури по закона за защита от домашно насилие;

 • Приемане и отказ от наследство;

 • Обявяване на недействителността на отказите от наследство

 • Съставяне и оспорване на завещание;

 • Защита на накърнени запазени части от наследство;

 • Доброволна делба на наследство;

 • Съдебна делба на наследство;

bottom of page