top of page

КАК СТАНАХ ДЛЪЖНИК?  Кратки насоки през какви етапи се преминава докато се стигне до образуване на изпълнително дело срещу вас.


Обикновено редът е следния:

 


Не всички кредитори, обаче преминават през тези стъпки. Много често хората разбират, че срещу тях вече са предприети действия от банката/работодателя, които им съобщават, че са им запорирани средствата. Предварително не получават покана за доброволно изпълнение.


Това законно ли е? ДА, законът го позволява в определени случаи.

В предстоящото изложение ще преминем накратко през по-често срещаните начини да „станете длъжник“, или въз основа на какви документи и през какви процедури е преминал Вашият кредитор, за да се снабди с Изпълнителен лист (накратко: ИЛ), посредством който да образува изпълнително дело. Имайте предвид, че настоящото касае единствено и само парични задължения.

Щом говорим за парични задължения, Вашият кредитор е преминал или през заповедно производство или през исково производство. Характерно за заповедното производство е, че се развива по-бързо и кредиторът пести време, започва с депозиране на бланка, в която се описва вашето задължение, вашите данни, конкретни обстоятелства и други.

При заповедното производство се издава Заповед за изпълнение или Заповед за незабавно изпълнение. Разликата между тях е, че при заповед за изпълнение, съдът Ви уведомява и от дата на уведомяване започва да тече едномесечен срок. Законът Ви дава възможност да възразите срещу тази заповед в едномесечен срок или да заплатите доброволно задължението си като по този начин няма да заплащате разноските за изпълнително дело. Възражението е бланково и не е необходимо да е обосновано, тоест може да запишете само „ВЪЗРАЗЯВАМ“. Такова възражение може да депозирате ако смятате, че не дължите, ако вече сте платили, ако сте платили частично или ако искате да забавите образуването на изпълнителното дело. Възражението изглежда така. В съответния районен съд има бланки, които може да използвате или да изтеглите от  сайта на съда:При заповедта за изпълнение / чл. 410 ГПК/ съдът издава ИЛ след като Ви уведоми и изтече едномесечния срок от уведомяването / това е срокът, в който може да възразите или да платите доброволно като избегнете неблагоприятните последици на образуване на изпълнително дело и всички произтичащи от него негативи – такси, адвокатски хонорар/юрисконсултско възнаграждение, запор и др./ след изтичането му, ако не сте депозирали възражение се издава ИЛ и кредиторът Ви вече може да образува изпълнително дело въз основа на него.


КАКВО СТАВА АКО ВЪЗРАЗЯ?

При подадено в срок възражение, съдът уведомява кредитора, че е депозирано такова и му дава едномесечен срок да заведе установителен иск и да докаже своето вземане. Това е производство, в което Вие ще участвате, ще имате възможност да оспорите иска на кредитора, като изложите всички свои мотиви, доказателства, да направите възражения в отговора на исковата молба,  ако смятате, че не дължите или дължите по-малка сума. Ако кредиторът не заведе дело, тогава заповедта се обезсилва и съдът не издава изпълнителен лист, посредством който да се образува изпълнително дело.

В случай, че сте платили цялата или част от търсена сума , може да подадете възражение по чл. 414а от ГПК, в едномесечен срок, считано от датата на която ви е връчена заповедта по чл. 410 ГПК.

Ако считате, че дължите сумите и кредиторът основателно ги търси от вас, но въпреки това подавате възражение, само за да забавите датата на плащане, следва да знаете, че ще се натрупат допълнителни разноски (за адвокатско възнаграждение, държавна такса, възнаграждение за вещи лица и др.), които накрая ще са за ваша сметка, разбира се, ако кредиторът спечели делото срещу вас и неговите претенции бъдат удовлетворени.

При подадено възражение и проведено исковото производство за установяване на вземането,  производството приключва със съдебно решение. Ако това решение не е обжалвано или пък изобщо не подлежи на обжалване, имаме налице влязлото в сила съдебно решение /това, което не подлежи на обжалване или което не е обжалвано в предвидения срок/, то също е основание за издаване на ИЛ.

След като Вашият кредитор се снабди с изпълнителен лист, той депозира същия в оригинал, заедно с нарочна молба до съдебния изпълнител. От този момент насетне кредиторът Ви се нарича взискател, а вие длъжник.


При заповедта за незабавно изпълнение по чл. 417 от ГПК, при която кредиторът представя изчерпателно изброени в закона документи /нот. акт, извлечение от счетоводни книги на банка, договор с нот. заверка, акт за начет, запис на заповед, менителница и прочие/ съдът издава Заповед за незабавно изпълнение и Изпълнителен лист едновременно като не Ви уведомява, Вие ще разберете от самия съдебен изпълнител  чак след като е образувано изп. дело и тогава ще можете да възразите.

Вашето възражение в повечето случаи не спира изпълнението, тоест докато се води процеса пред съда срещу вас има образувано изпълнително дело и съдебния изпълнител извършва действия срещу вас. Изпълнението се спира, когато изпълнителният лист е издаден въз основа на запис на заповед, менителница или приравнена на тях друга ценна кинига на заповед, както и облигация или купони по нея.


Статията има информативен характер и не представлява правен съвет.

Етапите до стигане на изпълнително дело срещу вас. Какви стъпки предприема кредитора срещу вас?
Как станах длъжник?


90 преглеждания0 коментара

Последни публикации

Виж всички

Comments


bottom of page