top of page

КОЛАПС НА БИЗНЕСА В КОНТЕКСТА НА КОРОНАВИРУСА. СТОПАНСКА НЕПОНОСИМОСТ И НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА.

Актуализирано: 4.01.2021 г.


Запознайте се със стопанска непоносимост и непреодолима сила като механизми за справяне със създалата се ситуация. Ноторно известно е, че светът е изправен освен пред животозастрашаващ вирус, който светкавично се превърна в пандемия, но и пред икономическа криза. В България малкият и средният бизнес за по-малко от две седмици изпаднаха в колапс, а физическите лица, които престират труд в посочените звена тепърва ще усетят последиците на това мащабно събитие. Настоящата статия има за цел да даде основни насоки на търговците, които са изпаднали в такова положение, в което не успяват да осъществяват дейност или пък го правят в много ограничен план, с ограничен ресурс и респективно при незадоволителни резултати.

КАКВИ ИНСТРУМЕНТИ МОЖЕМ ДА ПРИЛОЖИМ?

СТОПАНСКА НЕПОНОСИМОСТ

Чл. 307. Съдът може по искане на една от страните да измени или да прекрати договора изцяло или отчасти, когато са настъпили такива обстоятелства, които страните не са могли и не са били длъжни да предвидят, и запазването на договора противоречи на справедливостта и добросъвестността

Разпоредбата на чл. 307 от ТЗ намира приложение, когато се твърди промяна в обективната действителност /основно в икономическата конюнктура/, настъпила след сключването на договора, която нарушава толкова съществено еквивалентността в престациите на страните, че запазването му със съдържанието, с което е сключен, противоречи на правилата на справедливостта и добросъвестността. При това се касае за такива обстоятелства, които и към момента на сключване на договора страната не е могла и не е била длъжна да предвиди. Съгласно същата изпълнението не би следвало да е невъзможно, но реализирането му предпоставя изменение на условията на договора или съдържанието на насрещните престация по начин такъв, че да би се възстановила еквивалентността, в съответствие с принципа на справедливост и равнопоставеност на страните, за в бъдеще. Тоест, обстоятелствата към момента на сключване на договора и обстоятелствата към настоящия момент, са променени толкова съществено, че резултатът е в много голяма вреда за Вас като длъжник по договор.

ПАНДЕМИЯТА – COVID-19

Във време на пандемия, когато целият свят се е съсредоточил в запазване на физическото, а от части и на психическото здраве на човечеството, във време в което както юридическите, така и физическите лица са притиснати от обстоятелствата ние сме застрашени от сериозна икономическа криза, която ще засегне и българската икономика. Очаква се рязко намаляване покупателна способност на населението, което влагайки всичките си средства за закупуване на основните хранителни продукти, ще изостави на заден план закупуване на всякакъв друг вид стоки/услуги. Това от своя страна ще доведе до драстичен спад на продажбите на тези стоки и услуги, което само по себе и означава, че търговските обекти ще работят на загуба, тя ще доведе пък до освобождаване на персонал, а в последствие и до затваряне на обектите.

Това разбира се важи за част от търговските обекти, не за всички, но нека погледнем обективно. Със Заповед РД-01-124/13.03.2013 г. бяха затворени всички ресторанти, бект за бързо хранене, театри, кина, или въобще обекти за масови мероприятия, за да бъде предотвратено струпването на много хора и разпространението на вируса. Посочените търговците са сключили договор за наем на помещенията, които използват за реализиране на дейността си, който следва да изпълнят или пък са изтеглили кредит, за да стартират, за да подобрят бизнеса си. Дори, позовавайки се на непреодолима сила, която ще бъде разгледана по-долу, по този начин търговците само биха отложили/ забавили плащанията си, но през периода на извънредно положение обекта не работи, не генерира приходи. Дори и тази ситуация да е кратковременна и след месец обекта започне да работи с пълни обороти, то клиентите няма да успеят да се възстановят финансовото си положение толкова бързо, за да се възползват от предлаганите стоки и услуги, както до момента. Това от своя страна води до по-малки приходи, а разходите за търговеца остават едни и същи /вноски по кредити, наеми и други/.

МОЖЕ ЛИ ДА ПРИЛОЖИМ СТОПАНСКА НЕПОНОСИМОСТ ПРИ ДОГОВОР ЗА НАЕМ?

Законодателят предвижда възможността да се позовем на стопанска непоносимост при следните условия:

  1. Ние сме длъжник по договор /за заплащане на наемна цена/. Важно е да знаем, че искът пред съда може да заведе САМО длъжник по такъв договор, не и кредиторът / този на който СЕ дължи изпълнение/, тоест правото за прекратяване или изменение на договорната връзка е признато от закона единствено в полза на длъжника, който е в състояние на невъзможност да изпълни поетите задължения.

  2. Сключили сме договор за наем на обект / ресторант, склад, обект за бързо хранене, кино, салон за красота и прочие/ преди 13.03.2020 г. Генерирали сме достатъчно приходи, които да оправдават разходите, тоест при сключването на договора тази цена /наемната/ е била икономически обоснована и за двете страни предвид повишеното търсене на съответната стока или услуга. Влошените икономически условия в страната, съществено нарушават еквивалентността на престациите /нарушаване на еквивалентността на престациите има тогава, когато това, което даваме не съответсва на това което получаваме/ по наемния договор, поради което считате, че запазването му в този вид и при тези условия би довело до неоправдан за Вас резултат и би противоречало на добросъвестността.

  3. Кога резултатът противоречи на добросъвестността, на добрите нрави ? Това се преценява от съда във всяка конкретна обстановка. Пример: Сключили сте договор за наем на търговски обект за цена от 4 000лв. / месечно/. Преди обявяване на извънредно положение сте генерирали месечен оборот от 30 000лв., но след създалата се ситуация, месечният ви оборот е 0 или 5 000лв. в този случай запазването на договора във вида, в който е сключен противоречи на добрите нрави.

  4. Изпълнението от ваша страна / заплащане на наемната цена/ е възможно, тоест разполагате със съответната сума и можете да я платите, но ако я платите това няма да е икономическо изгодно за вас, имайки се предвид, че не генерирате приходи или генерирате, но в много малък обем, който не кореспондира с размера на наемната цена към момента на икономическата обстановка.

КАК ДА ПРОМЕНИТЕ, СЪЗДАЛОТО СЕ НЕБЛАГОПРИЯТНО ПОЛОЖЕНИЕ?

Стопанската непоносимост е възможността да искате изменение /намаляване на цената, удължаване на срока и прочие/ или да поискате прекратяване на договора. Важно е да знаете, че това може да се случи само чрез предявяване на иск пред съда.

ПРИМЕР: Имате задължение за заплащане на наемна цена, взимайки примера по-горе, поради създалата се ситуация не я заплащате, за наемодателя, който се явява кредитор възниква правен интерес да заведе иск или да поиска издаване на заповед за изпълнение от съответния съд за размера на наема, в зависимост от периода в който Вие не сте заплащали. Образува се дело в съда, ако вие в това дело направите възражение за стопанска непоносимост и заявите, че не сте заплащали защото това е икономически неизгодно за Вас, то това възражение няма да бъде разгледано защото единствената възможност да се позовете на стопанска непоносимост е чрез иск. Тоест ако имате намерение да изменяте/ прекратявате договора, трябва Вие да предприемете действия и да заведете иск пред съда, това е единствената възможност да се позовете на стопанска непоносимост. Освен това трябва договорът да не е прекратен, да не е изтекъл неговият срок, защото ако е така липсва и предметът на целената с предявения иск промяна.

Имайте предвид, че стопанската непоносимост не се прилага служебно, а по искане на страните. Не може да се позовете на стопанска непоносимост, ако сте изпаднали в забава и неизпълнението на договора ви вече е факт. Какво означава това? За да бъде основателна вашата претенция трябва да заведете иск за изменение или прекратяване на договора преди да сте забавили плащането на наемната цена – плащате наема и тогава завеждате иска. Договорът Ви може да бъде изменен или прекратен само занапред, тоест контрагента Ви няма да дължи връщане на наемната цена или част от наемната цена за срока от 13.03.2020 г. до момента, в който Вие сте завели делото.

В обобщение за стопанска непоносимост.

При сключване на наемния договор е имало повишено търсене на предлаганите от Вас стоки и услуги, страните по него не сте могли и не сте били длъжни да предвидите естествения спад в продажбите като последица от променените икономически условия, което дава отражение върху вашата търговската дейност. Към момента Вие реализирате отрицателни икономически резултати от експлоатацията на наетия от Вас търговски обект и това е пряка и непосредствена последица от обявеното извънредно положение, в условията на което потреблението се е свило до стоки от първа необходимост, респективно запазването на договора във вида, в който е бил сключен е икономическо неизгодно за Вас. Настъпилото изменение на условията по договора не е причинено от никоя от страните и не е било възможно да бъде предвидено от вас при възникване на задължението, т.е. невиновно не сте могли да предвидите изменението на икономическите условия.

Запазването на правоотношението е противно на справедливостта и добросъвестността поради нарушена еквивалентност на престациите при конкретния договор, тъй като изпълнението му е станало прекомерно обременително или почти разорително за наемателя като страна по него. Това нарушаване на еквивалентността е и недобросъвестно, тъй като е в противоречие с общоприетите критерии за честност и почтеност, т.е. запазването на облигационната връзка е социално неоправдано, тъй като въпреки интересът на кредитора длъжникът не следва да бъде принуждаван да продължава да спазва условията му.

Моля да имате предвид, че стопанската непоносимост може да бъде приложена и към други видове договори, в това число договор за кредит, а не само към договора за наем, целта изложението да бъде поднесено с този пример е, за да бъде максимално ясно както и да бъде избегнато объркване на лицата, които ще се запознаят с него.

В настоящата публикация ще бъде засегната съвсем бегло и за пълнота непреодолимата сила като възможност, която стои пред нас в създалата се ситуация.

НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА/ ФОРСМАЖОР

Непреодолима сила е непредвидено или непредотвратимо събитие от извънреден характер, възникнало след сключването на договора, тоест можем да окачествим COVID – 19 като събитие, чието случване не е зависело от нас, не сме могли да го предвидим, а респективно не можем да предотвратим последиците му. За да се позовем на непреодолима сила е важно да знам, че трябва да:

  1. не сме изпаднали в забава към кредитора си;

  2. изпълнението ни да е невъзможно към момента на падежа;

Имайте предвид, че е необходимо да уведомите писмено контрагента си, че поради внезапно, непредвидено обстоятелство, непреодолимо препятстващо точното изпълнение на поетите с договора задължения се позовавате на непреодолима сила и сте в невъзможност да изпълните задължението си по договора като конкретизирате времето, в което няма да можете да изпълните и опишете точните обстоятелства, заради които няма да можете да изпълните.

Непреодолимата сила се прилага за договори, при които е поето задължение за доставяне/ продажба на стоки и услуги и е неприложима по отношение на парични задължения. Тоест ако Вие сте страна по договор, по силата на който дължите заплащане на определена цена, не може да се позовете на непреодолима сила / форсмажор/, както е възможно при стопанската непоносимост.

При непреодолимата сила отлагате изпълнението си без да отговаряте за причинени вреди на насрещната страна, но все пак в един момент дължите това изпълнение, докато при стопанската непоносимост, която бе разгледана обстойно по-горе, имате възможност да измените или да прекратите договора, по който сте се задължили. При непреодолимата сила Вие сте в невъзможност да изпълните, докато при стопанската непоносимост изпълнението е възможно, но поради изменение на икономическата конюнктура би довело до несправедливо ощетяване на едната страна. Ако непреодолимата сила трае толкова, че кредиторът вече няма интерес от изпълнението, той има право да прекрати договора. Това право има и длъжникът по договора.

Важно е да се отбележи, че стопанската непоносимост се прилага за парични задължения за разлика от непреодолимата сила.

Автор: адвокат Цветелина Бонинска

Настоящата статия няма характер на правна консултация и няма претенция за пълнота на изложението. Следва да имате предвид, че всеки казус има своите специфики и един такъв труд не може да обхване всички възможни хипотези. При възникнали въпроси, можете да се свържете с екипа на Адвокатска кантора Бонински, Бонинска и Апостолов. За онлайн запитване – използвайте нашата платформа.

79 преглеждания0 коментара

Comments


bottom of page