top of page

ЗАКОНОПРОЕКТ – ЗАЩИТА НА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА ПРИ НЕПЛАТЕЖОСПОСОБНОСТ

Актуализирано: 4.01.2021 г.

Как с един законопроект се цели да се ликвидира фигурата на „вечния длъжник“ ?


Проектът на Закона за защита на физическите лица при неплатежоспособност урежда обществените отношения, свързани със защитата на добросъвестните физически лица, намиращи се в неплатежоспособност. Ако се приеме, законът ще се прилага за физически лица и ще има за цел да защити правните им интереси за преодоляване състоянието им на неплатежоспособност. Защита по смисъла на този законопроект могат да получат физически лица, които са изпаднали в неплатежоспособност и са в неизпълнение на свои парични задължения.

Съгласно законопроекта неплатежоспособни са тези физически лица, които:

- не са в състояние най-малко три месеца да изпълнят едно или повече свои изискуеми парични задължения на обща стойност не по-малка от пет минимални работни заплати

Защита може да получи длъжник, който има както едно, така и повече парични задължения с общ размер до 200 000 лева и представи на разположение на кредиторите си за удволетворяване на вземанията им цялото си имущество и бъдещите доходи за пет години, с изключение на несеквестируемите вещи и доходи. Повече за несеквистируеми суми или суми, които не подлежат на запор може да прочетете тук.

Длъжникът няма право в рамките на пет години да получи повторно защита по този закон, тъй като ако получи такава - съгласно този закон, той се окачестява като недобросъвестен


Производството започва по искане на физическото лице, което се осъществява в писмена форма до районния съд по настоящ адрес на длъжника. Длъжникът трябва да приложи и декларация с нотариално заверен подпис съдържаща притежаваните от него недвижими вещи и тяхната данъчна оценка, моторни превозни средства и оценка за застрахователната им стойност, движими вещи, парични средства, участия в търговски дружества, ценни книги, авторски и сродни права, получените през последните три години доходи от трудови и граждански договори, издръжка, девиденти, тантиеми, наеми, аредни, ренти и т.н.

При редовно подадени искова молба и декларация, съдържаща всички необходими обстоятелства за редовност, за които съдът следи служебно, се открива производството. При откриване на производството, съдът възлага на държавен съдебен изпълнител изготвянето на проект за опис на имуществото на длъжника.

Искането за защита при неплатежоспособност се разглежда от съда в закрито заседание и се произнася с решение в едномесечен срок от подаването и.

Влязло в сила решение има действие по отношение за всички лица. Решението, с което молбата се уважава, може да се обжалва пред окръжен съд. Решението на окръжен съд е окончателно.

Лицата, за които е открито и водено производство по реда на този закон и свързаните с тях обстоятелства, се вписват в Централен електронен регистър на физическите лица в неплатежоспособност към Агенцията по вписванията.

Целта на законопроекта е да се уредят важни обществени отношения. Пряко въздействие има по отношение на лицата в качеството си на „длъжник“ и „кредитор“. Осъществяването на производството по правилата на този закон е в интерес и на двете страни. От една страна кредиторът ще получи своето вземане пълно или частично, а от друга страна, длъжникът ще се освободи от своята обвързаност с кредитора. Освен това кредиторът няма да изразходва напразно средства и усилия, а длъжникът няма да е в постоянен стрес и да се стреми постоянно да бъде в „сивия сектор“, осигурявайки се на минималната работна заплата, с цел при налагане на запор да бъде несеквистируем доход. За сигурността на кредиторите са предвидени много изисквания, на които длъжниците следва да отговарят, както и многобройни документи, които следва да представят. От една страна, това създава административна тежест, но това решение е залегнало в законопроекта. Надяваме се, че електронното снабдяване с документи ще бъде приоритет за в бъдеще, както с оглед спестяване на време и ресурси, така и с оглед пандемичната обстановка в момента.

Важно!

Следва да имате предвид, че това е ЗАКОНОПРОЕКТ, а не действащ закон!

Повече за това как един законопроект се превръща в закон, може да прочетете на тук.

175 преглеждания0 коментара
bottom of page